Visa allt om Informait Aktiebolag
Visa allt om Informait Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2008-12 2007-12 2006-12 * 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Nettoomsättning 7 693 3 877 8 389 9 435 11 526 10 353 7 714 7 439
Övrig omsättning 2 976 1 830 882 941 266 950 402 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 916 244 -65 - 684 -353 405 656
Resultat efter finansnetto 1 816 76 -351 - 546 -442 320 657
Årets resultat 1 781 36 -430 - 469 -355 197 430
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2008-12 2007-12 2006-12 * 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 523 3 497 2 216 2 166 1 610 1 644 781 350
Omsättningstillgångar 2 632 1 091 1 569 2 840 3 413 2 333 3 084 1 937
Tillgångar 10 155 4 588 3 785 5 005 5 023 3 977 3 865 2 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 798 407 371 100 728 372 722 530
Minoritetsintressen 0 11 11 8 26 16 23 18
Avsättningar (tkr) 247 0 0 0 0 0 133 74
Långfristiga skulder 304 0 0 1 250 2 175 1 692 916 22
Kortfristiga skulder 4 806 4 170 3 402 3 647 2 095 1 896 2 070 1 643
Skulder och eget kapital 10 155 4 588 3 785 5 005 5 023 3 977 3 865 2 287
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
Löner till styrelse & VD - 886 1 033 2 309 2 219 1 714 1 173 767
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 1 320 2 445 3 230 3 612 4 247 2 792 2 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader - 855 1 368 2 288 2 365 2 414 1 666 1 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 669 5 707 9 271 10 376 11 792 11 303 8 116 7 439
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 9 11 14 16 14 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 282 775 932 858 823 647 551 827
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 796 587 549 757 616 551 419 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 853 811 534 - 1 074 -171 500 720
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -53,78% -11,09% -18,14% 11,33% 34,21% 3,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,87% 5,43% -4,25% - 13,62% -8,88% 10,48% 28,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,91% 6,42% -1,92% - 5,93% -3,41% 5,25% 8,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,77% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,26% -79,42% -21,85% -8,55% 11,44% 4,22% 13,14% 3,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,25% 8,87% 9,80% 2,00% 14,49% 9,35% 18,68% 23,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,76% 26,16% 46,12% 77,87% 162,91% 123,05% 148,99% 117,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2002 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 167 6 006 5 339 5 773 5 883 3 709 5 406 5 104 5 707 8 389
Övrig omsättning 2 976 2 937 1 900 1 662 1 250 1 501 1 415 1 093 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 1 844 743 845 344 1 314 -91 243 1 342 737 2 705
Resultat efter finansnetto 1 743 649 716 212 1 063 -272 115 1 192 589 2 466
Årets resultat 987 336 389 149 544 3 54 623 33 -601
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 507 6 468 5 040 4 470 4 230 4 292 3 997 3 602 249 285
Omsättningstillgångar 1 922 1 817 1 117 2 586 3 598 2 329 1 172 1 111 3 877 2 898
Tillgångar 9 429 8 285 6 157 7 056 7 828 6 621 5 169 4 712 4 126 3 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 054 2 066 2 030 1 641 1 492 948 945 1 041 232 199
Obeskattade reserver 1 123 673 485 290 290 0 318 318 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 304 410 450 382 360 490 0 160 0 0
Kortfristiga skulder 4 949 5 136 3 193 4 743 5 686 5 183 3 906 3 193 3 893 2 984
Skulder och eget kapital 9 429 8 285 6 157 7 056 7 828 6 621 5 169 4 712 4 126 3 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 296 817 260 886 507
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 445 1 988 2 486 1 786 1 507 1 826 1 402 1 320 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 902 796 911 700 704 965 680 855 581
Utdelning till aktieägare 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 143 8 943 7 239 7 435 7 133 5 210 6 821 6 197 5 707 8 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 4 6 7 7 7 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 433 2 002 1 335 962 840 530 772 1 021 1 141 2 097
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 1 177 721 594 374 372 527 456 609 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 781 2 252 2 186 1 766 2 626 1 116 1 252 2 344 795 2 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,33% 12,49% -7,52% -1,87% 58,61% -31,39% 5,92% -10,57% -31,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,56% 8,97% 13,72% 4,88% 16,79% -1,37% 4,70% 28,48% 17,98% 81,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,73% 12,37% 15,83% 5,96% 22,34% -2,45% 4,50% 26,29% 13,00% 31,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -42,24% -55,26% -38,88% -37,36% -35,49% -76,95% -50,57% -40,79% -0,28% -1,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,68% 31,27% 39,11% 26,46% 21,79% 14,32% 22,82% 27,07% 5,62% 6,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,84% 35,38% 34,98% 54,52% 63,28% 44,94% 30,01% 34,79% 99,59% 97,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...