Visa allt om Lödde Rörcenter AB
Visa allt om Lödde Rörcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 198 4 704 3 303 2 804 4 459 5 174 3 956 5 393 3 865 2 973
Övrig omsättning 2 50 38 - - 63 - - 95 -
Rörelseresultat (EBIT) 505 836 307 67 628 768 583 1 081 503 287
Resultat efter finansnetto 505 837 308 60 647 771 586 1 085 556 313
Årets resultat 434 652 307 507 340 419 336 613 264 184
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 102 2 116 2 021 2 123 2 150 1 844 282 355 397 389
Omsättningstillgångar 2 368 3 192 2 510 2 257 2 815 2 786 3 957 3 562 2 336 2 163
Tillgångar 4 470 5 308 4 531 4 380 4 964 4 631 4 239 3 917 2 733 2 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 797 4 363 3 712 3 604 3 447 3 278 2 959 2 723 2 210 1 945
Obeskattade reserver 345 400 400 500 1 093 911 700 576 327 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 328 545 420 277 425 443 581 618 196 466
Skulder och eget kapital 4 470 5 308 4 531 4 380 4 964 4 631 4 239 3 917 2 733 2 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 379 - 426 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 681 417 0 392 0 0 0 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 253 165 155 157 165 130 130 131 126
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 199 350 170 100 100 100 0
Omsättning 5 200 4 754 3 341 2 804 4 459 5 237 3 956 5 393 3 960 2 973
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 599 1 568 1 652 2 804 4 459 5 174 3 956 5 393 3 865 2 973
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 232 312 293 536 554 600 433 430 432 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 539 864 429 93 656 802 656 1 163 584 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,50% 42,42% 17,80% -37,12% -13,82% 30,79% -26,65% 39,53% 30,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,30% 15,77% 6,80% 1,53% 13,03% 16,67% 13,82% 27,70% 20,38% 12,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,72% 17,79% 9,32% 2,39% 14,51% 14,92% 14,81% 20,12% 14,41% 10,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,85% 49,26% 43,69% 44,40% 40,44% 36,26% 60,01% 62,32% 54,83% 49,24%
Rörelsekapital/omsättning 39,25% 56,27% 63,28% 70,61% 53,60% 45,28% 85,34% 54,59% 55,37% 57,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,96% 88,07% 88,81% 91,19% 85,67% 85,28% 81,97% 80,36% 89,48% 80,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 688,41% 570,64% 574,52% 783,03% 649,41% 616,25% 440,10% 428,64% 1 159,69% 438,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...