Visa allt om Datatal AB
Visa allt om Datatal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 139 16 764 13 745 11 623 11 881 13 238 12 081 12 786 12 451 11 477
Övrig omsättning 1 32 - - 108 20 1 302 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 837 6 695 2 778 1 553 507 344 -44 142 439 338
Resultat efter finansnetto 3 854 6 677 2 783 1 515 432 256 -125 93 391 267
Årets resultat 2 926 5 510 2 364 721 205 1 3 0 25 84
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 459 521 1 055 1 054 1 250 1 804 2 162 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 599 11 534 6 407 4 004 2 936 1 693 1 575 2 566 3 198 2 869
Tillgångar 8 058 12 056 7 463 5 057 4 186 3 497 3 738 2 566 3 198 2 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 185 6 559 3 049 1 185 465 259 258 255 256 230
Obeskattade reserver 0 0 484 845 347 220 0 170 170 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 162 500 567 833 50 128 338
Kortfristiga skulder 4 873 5 497 3 929 2 865 2 875 2 450 2 646 2 090 2 644 2 131
Skulder och eget kapital 8 058 12 056 7 463 5 057 4 186 3 497 3 738 2 566 3 198 2 869
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 595 1 018 960 1 046
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 755 5 237 4 703 4 961 5 899 5 808 4 748 4 520 3 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 1 828 2 427 2 177 2 574 2 607 2 892 2 440 2 439 2 188
Utdelning till aktieägare 3 000 6 300 2 000 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 140 16 796 13 745 11 623 11 989 13 258 13 383 12 786 12 451 11 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 13 12 14 17 16 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 178 1 397 1 057 894 990 946 711 799 830 883
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 571 607 544 160 637 573 535 547 578
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 980 7 192 3 262 1 974 8 192 749 -32 142 439 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,66% 21,96% 18,26% -2,17% -10,25% 9,58% -5,51% 2,69% 8,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,83% 55,69% 37,57% 31,03% 12,16% 10,01% -0,99% 5,57% 14,07% 11,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,26% 40,05% 20,40% 13,50% 4,28% 2,64% -0,31% 1,12% 3,61% 2,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,37% 92,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,28% 36,01% 18,03% 9,80% 0,51% -5,72% -8,87% 3,72% 4,45% 6,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,53% 54,40% 45,91% 36,47% 17,22% 12,04% 6,90% 14,82% 11,83% 12,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,94% 209,82% 163,07% 139,76% 102,12% 66,69% 57,29% 120,33% 118,42% 133,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...