Visa allt om RC WALDAU AB
Visa allt om RC WALDAU AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 6 478 9 739 8 511 6 989 96 0 14 112 19 032 9 890
Övrig omsättning - 4 165 - - - 57 22 12 351 - -
Rörelseresultat (EBIT) -76 3 939 525 104 -150 -792 -416 11 477 2 101 1 145
Resultat efter finansnetto -74 3 943 518 254 -118 -685 -125 11 777 2 066 1 162
Årets resultat -74 3 690 790 3 0 0 0 6 841 596 624
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 426 5 486 6 709 5 135 2 024 0 7 549 114
Omsättningstillgångar 6 371 9 604 4 399 3 169 4 383 6 446 9 268 17 112 5 102 2 715
Tillgångar 6 371 9 604 8 825 8 655 11 092 11 581 11 292 17 112 12 651 2 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 737 3 811 5 447 4 807 7 404 7 404 7 404 7 404 1 163 967
Obeskattade reserver 1 648 1 648 2 483 2 983 2 750 2 882 3 667 3 826 1 569 344
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 986 4 145 895 864 938 1 295 221 5 882 9 919 1 518
Skulder och eget kapital 6 371 9 604 8 825 8 655 11 092 11 581 11 292 17 112 12 651 2 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 1 040 960 1 002
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 717 2 056 2 132 1 914 49 0 2 531 2 630 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 596 899 987 771 207 214 1 628 2 037 901
Utdelning till aktieägare 0 0 1 260 151 2 600 0 0 0 600 400
Omsättning 1 10 643 9 739 8 511 6 989 153 22 26 463 19 032 9 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 8 8 8 7 2 2 9 9 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 810 1 217 1 064 998 48 - 1 568 2 115 2 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 295 374 399 389 136 73 672 641 728
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -76 4 444 1 585 427 156 -579 -412 11 477 4 003 1 403
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,98% -33,48% 14,43% 21,78% 7 180,21% - -100,00% -25,85% 92,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,15% 41,06% 6,02% 2,98% -1,06% -5,83% - 69,00% 17,17% 41,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7 300,00% 60,87% 5,45% 3,03% -1,69% -703,12% - 83,67% 11,41% 11,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 93,18% 93,53% 89,73% 91,00% 98,96% - 88,80% 92,81% 96,12%
Rörelsekapital/omsättning 538 500,00% 84,27% 35,98% 27,08% 49,29% 5 365,62% - 79,58% -25,31% 12,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,83% 53,07% 83,67% 80,94% 85,02% 82,27% 89,50% 59,37% 18,12% 42,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 646,15% 231,70% 491,51% 366,78% 467,27% 497,76% 4 193,67% 290,92% 51,13% 178,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...