Visa allt om Carlsson Ring Fastighetsmäklare AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 321 10 166 12 816 10 687 9 696 10 427 10 298 10 052 7 004 9 164
Övrig omsättning 4 229 0 0 70 0 0 278 260 216
Rörelseresultat (EBIT) 2 012 295 3 767 2 594 2 129 1 945 1 952 2 423 -1 533 2 019
Resultat efter finansnetto 2 019 310 3 794 2 605 2 152 1 984 2 037 2 527 -1 378 2 239
Årets resultat 1 763 697 2 269 1 829 1 541 1 406 1 590 1 772 -1 684 1 209
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 869 1 527 1 641 1 217 920 549 769 459 594 2 935
Omsättningstillgångar 15 328 8 597 12 162 11 215 10 917 10 521 9 956 9 072 6 388 12 111
Tillgångar 16 197 10 124 13 803 12 432 11 837 11 070 10 725 9 531 6 982 15 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 917 3 904 4 708 4 064 3 734 3 943 3 937 3 347 2 175 4 358
Obeskattade reserver 3 640 3 881 4 476 3 600 3 355 3 192 3 027 3 051 2 810 3 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 640 2 338 4 619 4 768 4 748 3 935 3 761 3 132 1 997 7 507
Skulder och eget kapital 16 197 10 124 13 803 12 432 11 837 11 070 10 725 9 531 6 982 15 046
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 1 332 644 1 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 426 3 107 1 145 1 078 1 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 212 1 077 2 103 623 2 072
Utdelning till aktieägare 1 600 1 750 1 500 1 625 1 500 1 750 1 400 1 000 600 500
Omsättning 10 325 10 395 12 816 10 687 9 766 10 427 10 298 10 330 7 264 9 380
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 9 8 7 7 7 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 147 1 017 1 424 1 336 1 385 1 490 1 471 2 010 1 401 1 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 501 487 537 537 706 628 956 510 939
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 551 864 4 410 3 017 2 425 2 165 2 172 2 558 -1 352 2 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,52% -20,68% 19,92% 10,22% -7,01% 1,25% 2,45% 43,52% -23,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,47% 3,06% 27,50% 20,95% 18,19% 17,92% 19,00% 26,59% -19,69% 14,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,56% 3,05% 29,62% 24,38% 22,21% 19,03% 19,79% 25,21% -19,63% 24,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,58% 97,54% 98,28% 98,11% 98,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,80% 61,57% 58,86% 60,33% 63,62% 63,16% 60,16% 59,09% 62,69% 50,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,71% 68,46% 59,40% 55,28% 53,65% 58,11% 58,72% 60,09% 60,81% 44,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,41% 367,71% 263,30% 235,21% 229,93% 267,37% 264,72% 289,66% 319,88% 161,33%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...