Visa allt om Spiltan Fonder AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 505 142 304 262 264 044 179 539 124 435 64 967 49 273 35 036 21 542 14 052
Övrig omsättning 23 28 0 0 0 0 45 0 4 0
Rörelseresultat (EBIT) 154 325 90 015 83 705 52 962 31 730 13 799 9 450 6 557 2 755 860
Resultat efter finansnetto 154 186 90 011 86 776 53 420 31 729 13 757 9 450 6 744 2 775 965
Årets resultat 122 371 70 681 68 031 41 583 24 711 10 679 7 330 5 328 2 775 965
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 018 80 991 81 427 65 487 48 824 4 250 4 250 4 250 4 084 3 084
Omsättningstillgångar 182 653 107 070 78 660 35 549 21 428 31 794 22 550 12 882 6 635 3 716
Tillgångar 294 671 188 060 160 087 101 036 70 252 36 045 26 800 17 132 10 719 6 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 302 101 911 88 095 56 389 34 438 17 758 13 129 8 986 6 259 4 383
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 136 7 112 3 562 0 0 1 492 549 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 233 79 037 68 430 44 647 35 814 16 795 13 122 8 146 4 461 2 417
Skulder och eget kapital 294 671 188 060 160 087 101 036 70 252 36 045 26 800 17 132 10 719 6 800
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 209 3 408 2 268 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 207 15 698 13 680 - - - 6 700 5 679 4 230 3 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 117 7 584 6 900 - - 0 2 975 2 429 1 763 1 548
Utdelning till aktieägare 100 474 56 980 56 980 36 338 19 690 8 030 6 050 5 000 2 600 900
Omsättning 505 165 304 290 264 044 179 539 124 435 64 967 49 318 35 036 21 546 14 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 20 17 17 13 12 10 9 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 048 15 213 15 532 10 561 9 572 5 414 4 927 3 893 2 693 2 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 043 1 539 1 685 1 436 1 551 1 049 987 881 760 987
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 455 90 145 83 835 53 091 31 743 13 799 9 450 6 557 2 755 860
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,02% 15,23% 47,07% 44,28% 91,54% 31,85% 40,64% 62,64% 53,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,37% 47,87% 54,23% 52,87% 45,17% 38,28% 35,26% 39,37% 25,89% 14,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,55% 29,58% 32,88% 29,76% 25,50% 21,24% 19,18% 19,25% 12,88% 6,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,36% 9,21% 3,87% -5,07% -11,56% 23,09% 19,13% 13,52% 10,09% 9,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,78% 54,19% 55,03% 55,81% 49,02% 49,27% 48,99% 52,45% 58,39% 64,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,92% 135,47% 114,95% 79,62% 59,83% 189,31% 171,85% 158,14% 148,73% 153,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!