Visa allt om CRH Elkonsulter AB
Visa allt om CRH Elkonsulter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 48 542 1 087 849 1 612 1 276 766 774 532
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -179 -164 29 -152 507 244 103 0 101
Resultat efter finansnetto -46 -180 -163 30 -153 506 244 104 1 101
Årets resultat -46 -180 -163 30 -153 373 178 77 45 72
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 24 63 107 152 162
Omsättningstillgångar 246 261 390 636 747 1 132 740 665 582 615
Tillgångar 246 261 390 636 752 1 156 803 771 734 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 146 325 538 608 881 628 630 603 558
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30
Kortfristiga skulder 0 115 65 98 144 276 145 111 101 124
Skulder och eget kapital 246 261 390 636 752 1 156 803 771 734 776
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 132 315 383 490 419 221 327 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 65 266 226 111 59 31 14 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 14 93 179 190 222 195 134 173 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 100 120 120 90 90 50
Omsättning 0 48 542 1 087 849 1 612 1 276 766 776 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 271 544 849 1 612 1 276 766 774 532
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 246 369 684 771 645 371 502 165
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -46 -179 -164 34 -133 546 287 149 45 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -91,14% -50,14% 28,03% -47,33% 26,33% 66,58% -1,03% 45,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -68,58% -41,54% 5,03% -20,21% 43,86% 30,39% 13,49% 0,14% 13,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -372,92% -29,89% 2,94% -17,90% 31,45% 19,12% 13,58% 0,13% 18,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 99,72% 99,76% 99,94% 99,84% 99,61% 98,84% 94,74%
Rörelsekapital/omsättning - 304,17% 59,96% 49,49% 71,02% 53,10% 46,63% 72,32% 62,14% 92,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,41% 55,94% 83,33% 84,59% 80,85% 76,21% 78,21% 81,71% 82,15% 77,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 226,96% 600,00% 648,98% 518,75% 410,14% 510,34% 599,10% 576,24% 495,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...