Visa allt om Affärsconsult Sverige AB
Visa allt om Affärsconsult Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 070 6 345 4 653 5 198 5 679 4 091 8 152 4 509 3 923 3 440
Övrig omsättning 76 8 - 36 3 - 69 8 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 684 736 335 666 439 551 791 502 501 330
Resultat efter finansnetto 685 737 338 672 448 570 795 504 530 351
Årets resultat 677 679 402 361 256 327 361 305 294 390
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 417 313 357 480 402 409 516 351 322 375
Omsättningstillgångar 2 164 2 257 2 076 2 239 2 572 2 326 3 092 2 249 1 679 1 391
Tillgångar 2 581 2 570 2 433 2 719 2 973 2 736 3 608 2 600 2 001 1 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 094 968 838 1 036 1 097 1 197 1 210 1 148 1 123 1 207
Obeskattade reserver 527 711 846 1 027 820 725 605 305 218 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 959 892 748 656 1 056 813 1 793 1 147 659 460
Skulder och eget kapital 2 581 2 570 2 433 2 719 2 973 2 736 3 608 2 600 2 001 1 765
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 944 921 486 1 068 693 669 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 350 - - -
Löner till övriga anställda - 1 744 1 723 816 798 579 679 475 318 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 831 725 629 852 715 1 303 709 549 418
Utdelning till aktieägare 500 548 400 600 423 356 340 300 280 378
Omsättning 6 146 6 353 4 653 5 234 5 682 4 091 8 221 4 517 3 936 3 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 518 1 586 1 163 1 300 1 420 1 023 2 038 1 127 1 308 1 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 681 653 636 611 656 450 782 484 526 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 813 857 458 765 560 673 855 617 634 465
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,33% 36,36% -10,48% -8,47% 38,82% -49,82% 80,79% 14,94% 14,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,54% 28,68% 13,89% 24,68% 15,04% 20,87% 22,03% 19,38% 26,44% 19,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,29% 11,62% 7,26% 12,91% 7,87% 13,96% 9,75% 11,18% 13,48% 10,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,72% 66,78% 79,35% 74,28% 69,45% 74,19% 57,74% 72,65% 69,18% 72,94%
Rörelsekapital/omsättning 19,85% 21,51% 28,54% 30,45% 26,69% 36,98% 15,93% 24,44% 26,00% 27,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,31% 59,24% 61,57% 67,56% 57,23% 63,28% 45,89% 52,80% 63,97% 72,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,28% 229,26% 257,62% 319,05% 227,46% 267,53% 165,59% 167,83% 242,64% 279,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...