Visa allt om Br. Henrikssons Maskintjänst AB
Visa allt om Br. Henrikssons Maskintjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 916 5 741 4 907 4 321 3 893 5 260 4 411 3 457 3 079 3 269
Övrig omsättning 111 62 25 28 205 102 259 - 119 87
Rörelseresultat (EBIT) 1 318 573 361 -52 594 781 1 114 510 595 739
Resultat efter finansnetto 1 503 572 361 -60 548 688 1 067 459 540 649
Årets resultat 514 334 402 514 280 136 95 81 175 216
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 626 4 455 3 434 3 749 4 874 5 458 5 292 3 987 3 003 2 965
Omsättningstillgångar 2 701 1 587 2 213 1 574 1 096 1 152 2 013 754 591 743
Tillgångar 9 327 6 042 5 647 5 323 5 970 6 610 7 304 4 742 3 593 3 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 408 2 394 2 060 1 658 1 144 864 728 632 551 376
Obeskattade reserver 4 043 3 154 2 998 3 159 3 885 3 726 3 232 2 302 1 961 1 674
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 282 0 0 0 207 1 227 1 436 1 179 524 969
Kortfristiga skulder 2 594 494 589 506 734 793 1 909 629 557 688
Skulder och eget kapital 9 327 6 042 5 647 5 323 5 970 6 610 7 304 4 742 3 593 3 707
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 714 556 481 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 505 1 244 1 290 994 1 177 266 125 103 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 425 365 412 313 369 317 253 234 201
Utdelning till aktieägare 1 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 027 5 803 4 932 4 349 4 098 5 362 4 670 3 457 3 198 3 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 979 1 435 1 227 1 080 973 1 315 1 470 1 729 1 540 1 635
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 506 419 437 335 394 438 474 418 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 917 1 387 1 034 1 234 1 267 1 353 1 500 1 043 997 1 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,89% 17,00% 13,56% 10,99% -25,99% 19,25% 27,60% 12,28% -5,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,21% 9,48% 6,39% -0,98% 9,95% 11,82% 15,25% 10,75% 16,59% 19,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,10% 9,98% 7,36% -1,20% 15,26% 14,85% 25,26% 14,75% 19,36% 22,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,86% 66,40% 66,64% 77,41% 71,77% 61,56% 66,27% 68,47% 68,46% 65,56%
Rörelsekapital/omsättning 1,35% 19,04% 33,10% 24,72% 9,30% 6,83% 2,36% 3,62% 1,10% 1,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,91% 80,34% 77,89% 77,44% 67,12% 54,62% 42,58% 49,11% 54,63% 42,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,12% 321,26% 375,72% 311,07% 149,32% 145,27% 105,45% 119,87% 106,10% 107,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...