Visa allt om Grace Catalyst AB
Visa allt om Grace Catalyst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 596 498 427 673 302 918 299 820 357 283 294 133 292 226 257 728 185 848 190 728
Övrig omsättning 3 047 296 1 111 2 608 - 1 440 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 184 419 165 334 119 029 79 059 78 827 68 848 69 126 80 255 49 249 32 004
Resultat efter finansnetto 186 352 163 408 121 695 79 377 80 950 64 601 56 977 75 686 62 063 31 925
Årets resultat 125 449 111 452 109 672 58 484 51 618 42 747 37 877 46 318 37 596 23 529
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 257 38 844 37 315 38 371 37 802 35 102 36 644 40 559 42 516 55 190
Omsättningstillgångar 373 747 309 369 246 220 194 153 229 224 238 532 177 357 297 380 348 469 271 715
Tillgångar 418 004 348 213 283 535 232 524 267 026 273 634 214 001 337 939 390 985 326 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 320 121 871 121 419 76 747 63 263 96 645 53 898 166 021 184 703 147 106
Obeskattade reserver 145 890 120 590 100 190 117 790 115 700 105 300 99 600 94 777 82 910 75 660
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 17 441 34 406 37 076 89 076 77 438
Kortfristiga skulder 134 794 105 752 61 926 37 987 88 063 54 247 26 096 40 065 34 297 26 700
Skulder och eget kapital 418 004 348 213 283 535 232 524 267 026 273 634 214 001 337 939 390 985 326 905
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 18 424 15 311 15 034 14 226 14 313 13 493 13 482 13 556 13 040 13 772
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 575 7 980 7 304 7 442 7 119 6 633 6 652 6 409 6 097 6 666
Utdelning till aktieägare 124 000 110 000 111 000 65 000 45 000 85 000 0 0 65 000 0
Omsättning 599 545 427 969 304 029 302 428 357 283 295 573 292 226 257 728 185 848 190 728
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 24 24 24 24 23 24 25 25 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 304 17 820 12 622 12 493 14 887 12 788 12 176 10 309 7 434 7 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 357 1 006 961 928 911 897 861 813 785 809
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 190 643 170 704 124 571 84 698 83 721 74 582 74 722 85 980 64 838 47 916
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 39,48% 41,18% 1,03% -16,08% 21,47% 0,65% 13,39% 38,68% -2,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,63% 47,48% 42,94% 34,17% 31,08% 25,23% 32,63% 25,01% 17,20% 11,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,27% 38,66% 40,20% 26,50% 23,23% 23,47% 23,90% 32,80% 36,18% 18,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,72% 56,89% 62,48% 48,27% 41,52% 44,72% 45,75% 56,22% 63,72% 53,81%
Rörelsekapital/omsättning 40,06% 47,61% 60,84% 52,09% 39,51% 62,65% 51,76% 99,84% 169,05% 128,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,07% 62,01% 70,39% 72,52% 55,63% 63,68% 59,49% 69,80% 62,51% 61,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,04% 245,78% 333,34% 407,08% 201,50% 383,77% 567,78% 627,92% 831,25% 829,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...