Visa allt om Extenda Holding AB
Visa allt om Extenda Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 245 446 219 205 191 737 180 928 178 059 201 499 197 270 159 502 169 488 167 529
Övrig omsättning - 148 294 294 28 674 318 562 359 628 131
Rörelseresultat (EBIT) 281 -26 684 7 244 10 049 34 553 -3 807 13 447 4 083 -6 162 5 016
Resultat efter finansnetto 830 -21 543 7 780 10 538 35 217 -3 420 13 832 4 205 -5 657 5 532
Årets resultat 830 -19 018 5 820 8 139 32 697 -2 776 9 945 3 089 -4 325 3 992
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 237 9 323 5 147 5 410 1 059 1 460 1 752 2 075 3 078 3 244
Omsättningstillgångar 93 176 96 595 89 735 83 327 84 913 72 468 83 439 59 008 58 750 65 625
Tillgångar 96 413 105 918 94 882 88 737 85 972 73 928 85 190 61 083 61 828 68 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 594 24 764 43 782 37 962 40 204 21 351 26 856 17 599 14 306 19 259
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 109 6 324 4 419 2 775 2 506 2 740 3 544 2 155 1 974 3 307
Långfristiga skulder 450 192 352 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 259 74 638 46 329 47 999 43 262 49 837 54 791 41 329 45 548 46 303
Skulder och eget kapital 96 413 105 918 94 882 88 737 85 972 73 928 85 190 61 083 61 828 68 869
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 876 6 306 360 5 346 4 063 4 523 5 337 3 892 3 912 3 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 84 442 83 810 78 869 71 301 68 330 83 352 72 499 69 564 80 902 63 887
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 39 699 31 178 37 170 35 314 34 919 41 808 35 855 35 100 40 541 33 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 245 446 219 353 192 031 181 222 206 733 201 817 197 832 159 861 170 116 167 660
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 169 165 149 145 139 168 158 161 169 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 452 1 329 1 287 1 248 1 281 1 199 1 249 991 1 003 1 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 847 879 849 836 860 846 781 713 774 726
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 171 -25 943 7 629 10 316 35 009 -3 164 14 268 5 044 -5 194 6 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,97% 14,33% 5,97% 1,61% -11,63% 2,14% 23,68% -5,89% 1,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,47% -19,92% 8,33% 11,89% 41,03% -4,60% 16,27% 7,38% -9,05% 8,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,58% -9,63% 4,12% 5,83% 19,81% -1,69% 7,03% 2,83% -3,30% 3,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,06% 70,93% 83,51% 82,78% 100,00% 78,27% 100,00% 100,00% 85,98% 78,63%
Rörelsekapital/omsättning 12,19% 10,02% 22,64% 19,53% 23,39% 11,23% 14,52% 11,08% 7,79% 11,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,55% 23,38% 46,14% 42,78% 46,76% 28,88% 31,52% 28,81% 23,14% 27,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,14% 129,17% 193,45% 173,39% 196,10% 145,38% 152,27% 141,53% 128,21% 141,68%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 500 500 600 550 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -727 -666 -631 -189 -601 -440 -217 -125 -448 -113
Resultat efter finansnetto -727 -661 -574 -7 30 463 12 060 -217 -125 -447 -239
Årets resultat -727 -661 -574 -7 30 418 12 173 -160 33 -447 -180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 432 14 382 14 382 14 382 14 382 14 582 6 582 6 582 6 582 6 582
Omsättningstillgångar 5 699 6 118 6 941 7 324 18 797 12 560 61 601 34 16
Tillgångar 20 131 20 500 21 323 21 706 33 179 27 142 6 642 7 183 6 616 6 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 257 19 983 20 644 21 218 31 606 15 032 5 269 5 958 5 279 6 354
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 450 192 352 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 424 325 326 487 1 573 12 110 1 373 1 225 1 336 243
Skulder och eget kapital 20 131 20 500 21 323 21 706 33 179 27 142 6 642 7 183 6 616 6 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 360 360 360 360 570 320 0 280 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 113 113 113 113 179 101 0 88 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 12 225 0 2 756 689 0 689
Omsättning 0 0 0 500 500 600 550 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -727 -666 -631 -189 -601 -440 -217 -125 -448 -113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,66% 97,48% 96,82% 97,75% 95,26% 55,38% 79,33% 82,95% 79,79% 96,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 344,10% 1 882,46% 2 129,14% 1 503,90% 1 194,98% 103,72% 4,44% 49,06% 2,54% 6,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...