Visa allt om Håkan Franzéns Åkeri AB
Visa allt om Håkan Franzéns Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 297 5 995 5 876 4 756 4 807 4 091 4 112 4 392 4 291 4 169
Övrig omsättning 34 - 10 - 102 165 10 - - 24
Rörelseresultat (EBIT) -188 802 635 145 530 263 -90 257 310 761
Resultat efter finansnetto -189 802 641 197 585 292 -86 260 369 782
Årets resultat 50 375 209 152 207 215 592 319 502 685
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 846 3 165 2 661 1 128 1 216 1 668 2 340 3 081 2 347 2 454
Omsättningstillgångar 3 300 3 197 3 466 3 931 3 786 2 853 2 015 1 714 2 234 2 243
Tillgångar 6 145 6 362 6 127 5 059 5 002 4 521 4 355 4 794 4 581 4 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 943 4 093 3 918 3 809 3 857 3 770 3 555 3 213 2 894 2 485
Obeskattade reserver 928 1 183 864 493 493 193 193 1 087 1 268 1 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 289 505 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 202 797 839 757 652 558 607 494 419 608
Skulder och eget kapital 6 145 6 362 6 127 5 059 5 002 4 521 4 355 4 794 4 581 4 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 280 420 414 410 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 425 1 239 1 005 878 525 531 442 423 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 509 477 356 323 301 382 363 300 235
Utdelning till aktieägare 200 200 200 100 200 120 0 250 0 93
Omsättning 5 331 5 995 5 886 4 756 4 909 4 256 4 122 4 392 4 291 4 193
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 766 1 998 1 959 2 378 2 404 2 046 2 056 2 196 2 146 1 390
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 647 580 685 600 554 669 610 572 333
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 404 1 260 1 065 493 1 084 860 651 1 098 935 1 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,64% 2,03% 23,55% -1,06% 17,50% -0,51% -6,38% 2,35% 2,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,91% 12,86% 10,85% 3,89% 11,70% 6,46% -1,97% 5,47% 8,06% 16,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,38% 13,64% 11,32% 4,14% 12,17% 7,14% -2,09% 5,97% 8,60% 18,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,61% 40,03% 44,71% 66,74% 65,20% 56,10% 34,24% 27,78% 42,30% 39,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,95% 78,84% 74,95% 82,89% 84,37% 86,53% 84,90% 83,73% 83,10% 77,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,13% 397,87% 410,01% 514,93% 580,67% 510,39% 324,88% 339,88% 527,45% 364,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...