Visa allt om Mivab Mark & Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Mivab Mark & Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 683 3 736 5 687 4 554 3 850 1 645 1 460 1 513 1 505 1 332
Övrig omsättning 20 - 4 - - - - - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) -844 -281 2 009 1 205 1 416 464 519 290 169 121
Resultat efter finansnetto -844 -282 2 006 1 197 1 410 456 511 283 153 105
Årets resultat 66 -15 1 220 610 781 316 311 205 108 23
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 380 635 589 669 519 629 744 888 695 591
Omsättningstillgångar 2 336 3 611 4 583 2 839 2 344 919 811 684 519 436
Tillgångar 2 716 4 246 5 172 3 508 2 863 1 547 1 555 1 572 1 214 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 009 2 308 2 698 1 766 1 447 866 850 839 634 526
Obeskattade reserver 308 1 239 1 507 1 074 664 322 306 223 223 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 53 106 164 222 137 117
Kortfristiga skulder 398 698 967 668 700 254 236 289 220 161
Skulder och eget kapital 2 716 4 246 5 172 3 508 2 863 1 547 1 555 1 572 1 214 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 120 440 480 490
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 720 720 588 396 287 60 55 60 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 524 226 203 136 105 57 156 175 173
Utdelning till aktieägare 350 365 375 290 290 200 300 300 0 0
Omsättning 1 703 3 736 5 691 4 554 3 850 1 645 1 460 1 513 1 523 1 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 842 1 868 2 844 2 277 1 925 823 730 757 753 666
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 610 638 487 415 272 203 119 329 359 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -793 -144 2 135 1 334 1 526 579 663 322 251 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -54,95% -34,31% 24,88% 18,29% 134,04% 12,67% -3,50% 0,53% 12,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,08% -6,62% 38,84% 34,35% 49,46% 29,99% 33,38% 18,45% 14,33% 11,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -50,15% -7,52% 35,33% 26,46% 36,78% 28,21% 35,55% 19,17% 11,56% 9,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,91% 44,49% 65,36% 80,72% 61,25% 90,94% 86,71% 88,63% 91,76% 90,47%
Rörelsekapital/omsättning 115,15% 77,97% 63,58% 47,67% 42,70% 40,43% 39,38% 26,11% 19,87% 20,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,81% 77,12% 74,89% 74,22% 67,63% 71,32% 69,17% 63,83% 65,45% 66,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 586,93% 517,34% 473,94% 425,00% 334,86% 361,81% 343,64% 236,68% 235,91% 270,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...