Visa allt om UC Affärsfakta AB
Visa allt om UC Affärsfakta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 120 299 106 011 92 629 76 628 67 665 59 018 33 808 29 549 51 486 43 598
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 164 12 618 17 254 16 010 16 177 14 878 8 114 7 261 20 482 19 932
Resultat efter finansnetto 9 200 12 634 17 226 16 214 16 216 14 922 8 096 7 164 20 669 20 042
Årets resultat 14 922 9 824 13 393 12 612 11 920 10 998 5 915 5 233 14 855 14 411
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 260 2 403 2 890 3 524 587 653 448 355 282 301
Omsättningstillgångar 51 388 53 088 47 720 38 958 39 032 32 804 24 389 - 26 552 21 023
Tillgångar 57 648 55 491 50 610 42 482 39 619 33 457 24 836 21 584 26 834 21 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 348 40 629 30 806 25 412 28 800 24 881 13 883 7 968 16 335 15 679
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 300 14 861 19 804 17 069 10 819 8 576 10 954 13 616 10 499 5 645
Skulder och eget kapital 57 648 55 491 50 610 42 482 39 619 33 457 24 836 21 584 26 834 21 325
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 512 1 418 1 336 1 356 1 307 1 313 1 095 1 048 845 819
Varav tantiem till styrelse & VD - 183 120 - 227 288 87 - - -
Löner till övriga anställda 44 593 38 231 27 690 20 970 15 949 15 979 12 517 11 039 14 427 9 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 18 643 14 676 8 656 8 060 6 637 6 510 4 461 16 028 5 506 4 070
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 8 000 16 000 8 000 0 0 13 600 14 200
Omsättning 120 299 106 011 92 629 76 628 67 665 59 018 33 808 29 549 51 486 43 598
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 99 78 67 52 39 30 27 26 26 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 215 1 359 1 383 1 474 1 735 1 967 1 252 1 137 1 980 1 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 684 705 622 612 634 817 708 665 958 849
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 320 13 694 18 363 16 963 16 572 15 150 8 310 7 392 20 604 20 034
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,48% 14,45% 20,88% 13,25% 14,65% 74,57% 14,41% -42,61% 18,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,97% 22,85% 34,11% 38,19% 41,00% 44,74% 32,82% 33,90% 77,26% 94,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,65% 11,96% 18,64% 21,17% 24,01% 25,36% 24,11% 24,76% 40,27% 46,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,88% 36,06% 30,14% 28,57% 41,70% 41,05% 39,74% -46,08% 31,18% 35,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,56% 73,22% 60,87% 59,82% 72,69% 74,37% 55,90% 36,92% 60,87% 73,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,17% 357,23% 240,96% 228,24% 360,77% 382,51% 222,65% - 252,90% 372,42%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...