Visa allt om Resecity i Mora AB
Visa allt om Resecity i Mora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 591 32 076 29 657 25 865 26 883 24 516 26 384 31 451 33 665 24 666
Övrig omsättning 11 33 18 3 301 - 8 3 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 792 889 608 420 880 97 281 905 908 183
Resultat efter finansnetto 797 893 616 436 917 98 287 935 921 185
Årets resultat 5 11 54 21 34 11 19 44 58 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 51 69 22 35 44 46 55 64 48
Omsättningstillgångar 3 954 2 977 2 479 2 592 3 054 2 243 2 282 2 296 2 299 1 465
Tillgångar 3 996 3 028 2 547 2 614 3 089 2 287 2 328 2 351 2 363 1 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 266 255 202 181 147 136 166 172 115
Obeskattade reserver 41 51 73 77 70 70 63 53 31 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 169 1 039 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 685 2 712 2 220 2 167 1 800 2 071 2 130 2 132 2 160 1 396
Skulder och eget kapital 3 996 3 028 2 547 2 614 3 089 2 287 2 328 2 351 2 363 1 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 019 800 816 785 879 888 935 1 080 1 094 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 414 371 311 299 248 310 308 377 429 352
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 550 0
Omsättning 37 602 32 109 29 675 25 868 27 184 24 516 26 392 31 454 33 672 24 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 398 8 019 9 886 8 622 6 721 8 172 6 596 6 290 8 416 6 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 363 299 387 371 286 388 314 294 388 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 813 913 633 434 904 124 303 928 928 254
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,19% 8,16% 14,66% -3,79% 9,65% -7,08% -16,11% -6,58% 36,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,94% 29,49% 24,22% 16,72% 29,69% 4,29% 12,33% 39,81% 38,98% 12,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,12% 2,78% 2,08% 1,69% 3,41% 0,40% 1,09% 2,98% 2,74% 0,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 10,88% 10,22% 10,16% 100,00% 100,00% 100,00% 10,15% 9,51% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,72% 0,83% 0,87% 1,64% 4,66% 0,70% 0,58% 0,52% 0,41% 0,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,58% 10,10% 12,25% 9,90% 7,53% 8,68% 7,84% 8,68% 8,22% 7,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,30% 109,77% 111,67% 119,61% 169,67% 108,31% 107,14% 107,69% 106,44% 104,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...