Visa allt om Onscreen AB
Visa allt om Onscreen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 221 5 151 11 149 13 029 14 192 3 953 2 146 6 058 3 062 749
Övrig omsättning 280 15 16 - - 106 118 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 872 632 4 429 2 843 3 296 1 270 -1 154 174 862 39
Resultat efter finansnetto -1 327 622 2 413 2 835 3 250 1 220 -1 199 127 819 41
Årets resultat -1 519 481 1 400 1 653 1 795 998 -1 199 127 819 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 2 322 2 370 151 211 52 150 142 153 16
Omsättningstillgångar 4 128 3 896 6 183 5 535 5 618 1 604 130 1 245 2 274 502
Tillgångar 4 166 6 218 8 553 5 687 5 829 1 656 280 1 387 2 427 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 476 3 318 2 994 2 379 1 981 185 -813 432 1 165 346
Obeskattade reserver 2 136 2 136 2 136 1 525 813 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 75 148 155 893 760 701 910 1 212 129
Kortfristiga skulder 535 690 3 275 1 627 2 141 710 392 45 50 45
Skulder och eget kapital 4 166 6 218 8 553 5 687 5 829 1 656 280 1 387 2 427 519
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 378 336 336 187 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 159 277 337 476 264 284 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 132 142 166 173 227 220 131 85 14
Utdelning till aktieägare 0 323 0 785 700 0 0 0 0 0
Omsättning 8 501 5 166 11 165 13 029 14 192 4 059 2 264 6 058 3 062 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 221 5 151 11 149 6 515 7 096 1 977 1 073 6 058 3 062 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 690 337 479 335 398 490 471 589 311 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 916 680 4 484 2 902 3 347 1 292 -1 110 210 868 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,60% -53,80% -14,43% -8,19% 259,02% 84,20% -64,58% 97,84% 308,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,52% 10,16% 28,40% 49,99% 56,54% 76,69% -412,14% 12,62% 35,72% 8,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,97% 12,27% 21,79% 21,82% 23,22% 32,13% -53,77% 2,89% 28,31% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,19% 44,79% 56,86% 33,13% 35,27% 67,04% 71,99% 32,87% 66,43% 86,52%
Rörelsekapital/omsättning 43,71% 62,24% 26,08% 29,99% 24,50% 22,62% -12,21% 19,81% 72,63% 61,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,42% 80,16% 54,48% 62,75% 44,26% 11,17% -290,36% 31,15% 48,00% 66,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 771,59% 564,64% 188,79% 340,20% 244,84% 225,92% 33,16% 2 766,67% 732,00% 1 115,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...