Visa allt om Barabo Aktiebolag
Visa allt om Barabo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 26 861 27 651 27 409 27 231 26 802 26 548 27 030 27 366 27 342
Övrig omsättning 212 141 108 130 123 84 14 65 33 128
Rörelseresultat (EBIT) -66 540 339 313 470 272 228 -491 -485 -141
Resultat efter finansnetto -65 539 343 322 478 285 237 -468 -489 -141
Årets resultat 585 240 178 166 287 183 125 -1 -27 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 061 743 551 459 460 545 561 976 1 496
Omsättningstillgångar 857 2 508 3 024 3 171 3 131 2 672 2 356 2 123 2 458 2 242
Tillgångar 857 3 569 3 767 3 722 3 590 3 132 2 900 2 685 3 434 3 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 723 1 038 998 1 120 1 254 1 067 884 759 760 788
Obeskattade reserver 20 836 619 515 423 338 306 240 708 1 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 1 695 2 150 2 088 1 913 1 727 1 710 1 685 1 965 1 781
Skulder och eget kapital 857 3 569 3 767 3 722 3 590 3 132 2 900 2 685 3 434 3 738
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 435 451 499 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 117 2 489 2 970 2 617 2 445 1 886 1 383 1 735 1 712 1 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 37 731 936 746 794 747 684 983 994 863
Utdelning till aktieägare 603 900 200 300 300 100 0 0 0 0
Omsättning 212 27 002 27 759 27 539 27 354 26 886 26 562 27 095 27 399 27 470
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 8 10 9 9 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 358 2 765 3 045 3 026 3 350 3 319 3 003 3 041 3 038
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 467 386 399 365 398 340 349 362 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 726 500 468 647 445 491 -37 -35 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -2,86% 0,88% 0,65% 1,60% 0,96% -1,78% -1,23% 0,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 15,30% 9,42% 8,84% 13,51% 9,20% 8,41% -17,13% -13,89% -3,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2,03% 1,28% 1,20% 1,78% 1,07% 0,92% -1,70% -1,74% -0,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 28,02% 26,78% 26,93% 26,49% 24,36% 24,50% 22,48% 22,34% 22,62%
Rörelsekapital/omsättning - 3,03% 3,16% 3,95% 4,47% 3,53% 2,43% 1,62% 1,80% 1,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,18% 47,35% 39,31% 40,29% 43,61% 42,02% 38,26% 34,70% 36,98% 43,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 758,41% 92,51% 92,33% 101,44% 105,02% 90,16% 76,78% 64,09% 74,91% 66,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...