Visa allt om GMS International AB
Visa allt om GMS International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 637 11 252 10 822 12 066 14 440 11 899 8 701 10 528 9 005 8 126
Övrig omsättning 135 175 48 107 160 160 166 62 3 314 -
Rörelseresultat (EBIT) 648 516 50 130 534 634 313 566 1 391 1 116
Resultat efter finansnetto 433 352 -497 -257 139 306 40 42 804 847
Årets resultat 299 341 -497 -57 85 254 165 23 455 453
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 013 8 128 8 309 8 580 8 765 8 909 8 890 9 446 8 656 3 390
Omsättningstillgångar 3 211 2 552 2 714 2 109 3 354 2 493 1 863 2 417 3 211 9 041
Tillgångar 11 225 10 680 11 023 10 689 12 118 11 401 10 754 11 862 11 867 12 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 522 2 223 1 882 2 379 2 436 2 351 2 097 1 932 1 909 1 454
Obeskattade reserver 0 0 0 0 200 200 200 400 487 325
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 805 5 041 5 276 5 642 5 878 6 149 6 306 6 451 6 588 2 660
Kortfristiga skulder 3 897 3 417 3 865 2 668 3 604 2 701 2 150 3 080 2 884 7 993
Skulder och eget kapital 11 225 10 680 11 023 10 689 12 118 11 401 10 754 11 862 11 867 12 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 355 360 345 278 324 54 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 1 966 1 799 2 097 1 527 1 301 893 847 55 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 883 1 079 589 603 539 377 385 33 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 772 11 427 10 870 12 173 14 600 12 059 8 867 10 590 12 319 8 126
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 5 5 4 4 4 4 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 662 1 607 2 164 2 413 3 610 2 975 2 175 2 632 9 005 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 427 598 526 740 628 459 462 226 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 825 697 321 315 720 845 523 778 1 545 1 160
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,42% 3,97% -10,31% -16,44% 21,35% 36,75% -17,35% 16,91% 10,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,77% 5,25% 0,47% 1,36% 4,81% 5,63% 3,12% 4,92% 11,96% 9,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,57% 4,99% 0,48% 1,20% 4,04% 5,40% 3,86% 5,55% 15,76% 13,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,83% 52,71% 56,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,89% -7,69% -10,64% -4,63% -1,73% -1,75% -3,30% -6,30% 3,63% 12,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,47% 20,81% 17,07% 22,26% 21,32% 21,91% 20,87% 18,72% 19,04% 13,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,62% 74,69% 70,22% 79,05% 93,06% 92,30% 86,65% 78,47% 111,34% 29,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...