Visa allt om Ystads Alltjänst AB
Visa allt om Ystads Alltjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 203 4 652 1 883 50 50 47 779 669 256 172
Övrig omsättning - - - - - 23 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 47 583 50 40 -11 29 71 64 124
Resultat efter finansnetto -50 46 582 50 40 -11 29 71 64 122
Årets resultat 34 71 340 39 31 -11 21 51 46 90
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 588 607 914 575 575 0 9 13 72 113
Omsättningstillgångar 628 1 573 1 384 134 111 108 197 209 162 16
Tillgångar 1 217 2 180 2 298 709 686 108 207 222 234 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 603 569 499 159 120 89 122 151 146 112
Obeskattade reserver 0 100 146 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 496 596 550 550 550 0 0 23 0 2
Kortfristiga skulder 117 915 1 104 1 16 19 84 48 87 16
Skulder och eget kapital 1 217 2 180 2 298 709 686 108 207 222 234 129
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 154 177 69 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 557 1 490 464 - 0 0 27 11 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 203 416 128 - 0 0 72 61 22 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 203 4 652 1 883 50 50 70 779 669 256 172
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 6 2 - 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 602 775 942 - - - 779 669 256 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 305 256 - - - 253 250 91 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 199 674 50 40 -11 33 75 94 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,14% 147,05% 3 666,00% 0,00% 6,38% -93,97% 16,44% 161,33% 48,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,45% 2,16% 25,37% 7,05% 5,83% -10,19% 14,01% 31,98% 27,35% 96,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,49% 1,01% 30,96% 100,00% 80,00% -23,40% 3,72% 10,61% 25,00% 72,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,92% 66,62% 83,75% 100,00% 100,00% 95,74% 67,65% 97,61% 93,36% 98,26%
Rörelsekapital/omsättning 42,48% 14,14% 14,87% 266,00% 190,00% 189,36% 14,51% 24,07% 29,30% 0,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,55% 29,68% 26,67% 22,43% 17,49% 82,41% 58,94% 68,02% 62,39% 86,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 536,75% 171,91% 116,30% 13 400,00% 693,75% 568,42% 234,52% 435,42% 186,21% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...