Visa allt om Barnbördshuset Stockholm AB
Visa allt om Barnbördshuset Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 228 237 216 704 192 062 155 679 161 154 151 874 179 921 146 374 130 276 125 512
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 347 7 828 3 176 2 880 11 848 12 621 8 129 5 952 10 317 10 360
Resultat efter finansnetto 5 347 7 835 3 187 2 961 12 079 12 793 8 308 5 959 10 361 10 834
Årets resultat 4 736 5 682 4 874 3 643 8 926 8 358 5 581 3 834 5 946 5 825
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 920 9 488 8 887 8 015 5 421 6 423 11 148 10 089 5 773 4 991
Omsättningstillgångar 49 113 50 012 39 094 43 189 46 626 46 123 39 186 34 106 38 040 33 539
Tillgångar 57 033 59 500 47 981 51 204 52 047 52 546 50 334 44 195 43 813 38 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 789 9 753 8 971 7 697 11 454 10 010 9 684 7 903 9 969 9 923
Obeskattade reserver 14 676 15 473 15 011 18 151 18 984 18 421 17 107 16 602 15 986 13 880
Avsättningar (tkr) 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 568 34 274 23 999 25 350 21 609 24 115 23 543 19 690 17 858 14 727
Skulder och eget kapital 57 033 59 500 47 981 51 204 52 047 52 546 50 334 44 195 43 813 38 530
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 289 1 223 1 201 1 141 1 939 1 489 1 626 1 682 1 745 1 548
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 6 428 148 - 292 328 319
Löner till övriga anställda 84 069 78 922 72 730 58 956 56 147 49 276 61 596 54 253 46 236 42 842
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 36 826 34 183 31 811 24 015 23 115 20 756 25 835 23 211 19 038 18 824
Utdelning till aktieägare 4 700 5 700 4 900 3 600 7 400 6 000 5 600 3 800 5 900 5 900
Omsättning 228 237 216 704 192 062 155 679 161 154 151 874 179 921 146 374 130 276 125 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 156 174 166 144 125 119 163 151 132 127
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 463 1 245 1 157 1 081 1 289 1 276 1 104 969 987 988
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 816 676 654 613 667 637 570 548 531 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 423 10 216 5 257 4 505 13 271 14 098 10 379 7 932 11 821 12 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,32% 12,83% 23,37% -3,40% 6,11% -15,59% 22,92% 12,36% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,38% 13,17% 6,65% 5,79% 23,21% 24,35% 16,51% 13,50% 23,65% 28,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,34% 3,62% 1,66% 1,90% 7,50% 8,43% 4,62% 4,08% 7,95% 8,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,88% 71,94% 71,17% 68,86% 66,88% 66,87% 70,37% 75,90% 76,67% 75,56%
Rörelsekapital/omsättning 6,81% 7,26% 7,86% 11,46% 15,52% 14,49% 8,69% 9,85% 15,49% 14,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,48% 36,68% 43,10% 42,68% 50,46% 44,89% 44,29% 45,57% 49,64% 51,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,31% 145,92% 162,90% 170,37% 215,77% 191,26% 166,44% 173,21% 213,01% 227,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...