Visa allt om Mec-Com Klippan AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 294 618 326 986 209 362 136 559 136 490 111 228 103 532 86 795 87 634 103 925
Övrig omsättning 5 672 3 280 3 717 2 176 4 647 2 334 1 282 938 1 628 1 341
Rörelseresultat (EBIT) 1 605 10 032 6 544 3 393 7 304 5 414 5 424 1 260 2 123 3 489
Resultat efter finansnetto 688 10 436 5 262 22 296 7 806 4 872 4 592 103 1 069 2 236
Årets resultat 548 8 123 3 670 21 704 6 474 3 547 3 419 -40 675 1 355
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 318 106 991 69 504 67 810 46 877 22 165 20 982 22 003 22 934 19 103
Omsättningstillgångar 84 398 77 830 86 352 51 697 46 986 35 867 32 682 31 976 26 894 32 253
Tillgångar 217 716 184 821 155 856 119 507 93 863 58 032 53 664 53 979 49 828 51 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 426 48 578 41 455 39 085 19 981 13 507 11 495 9 008 9 453 8 927
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 361 225 228 255 229
Avsättningar (tkr) 7 156 5 449 4 606 2 804 2 872 2 552 2 458 2 287 2 408 2 581
Långfristiga skulder 72 554 59 645 34 730 35 737 22 315 8 268 9 746 12 263 12 675 8 434
Kortfristiga skulder 90 580 71 149 75 065 41 881 48 695 33 344 29 739 30 193 25 036 31 185
Skulder och eget kapital 217 716 184 821 155 856 119 507 93 863 58 032 53 664 53 979 49 828 51 356
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 153 891 606 576 616 486 560 570 566 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 92 266 72 234 54 902 45 847 41 341 37 510 34 104 33 478 33 571 35 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 7 198 26 712 22 893 19 272 17 070 15 360 13 810 13 076 13 300 13 971
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 300 290 330 266 213 079 138 735 141 137 113 562 104 814 87 733 89 262 105 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 182 199 134 112 104 103 96 97 99 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 619 1 643 1 562 1 219 1 312 1 080 1 078 895 885 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 550 599 596 572 520 512 490 483 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 253 16 559 10 484 5 565 9 316 7 616 7 994 4 329 5 191 6 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,90% 56,18% 53,31% 0,05% 22,71% 7,43% 19,28% -0,96% -15,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,61% 6,82% 4,30% 19,59% 9,02% 9,38% 10,23% 2,44% 4,41% 6,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,19% 3,86% 3,20% 17,14% 6,20% 4,89% 5,30% 1,52% 2,51% 3,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,04% 47,33% 56,04% 69,89% 64,52% 69,36% 71,82% 78,27% 76,83% 69,50%
Rörelsekapital/omsättning -2,10% 2,04% 5,39% 7,19% -1,25% 2,27% 2,84% 2,05% 2,12% 1,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,78% 26,28% 26,60% 32,71% 21,29% 23,28% 21,42% 16,69% 18,97% 17,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,75% 94,94% 101,47% 99,60% 73,27% 78,28% 81,15% 75,07% 72,15% 74,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 113 041 110 150 104 323 99 293 94 067 79 965 81 916 68 030 69 319 80 991
Övrig omsättning 3 333 2 156 2 015 1 532 4 309 444 329 273 181 80
Rörelseresultat (EBIT) 1 423 6 211 2 519 5 607 4 509 4 027 5 771 -138 1 433 2 709
Resultat efter finansnetto 7 765 6 154 3 400 23 753 5 057 3 770 5 907 914 807 1 971
Årets resultat 7 886 2 565 2 680 20 430 3 314 2 507 3 365 1 338 573 1 170
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 945 85 265 62 566 52 546 40 471 20 155 19 511 20 277 19 202 14 953
Omsättningstillgångar 40 290 29 371 34 841 43 303 34 830 29 177 29 481 25 124 21 633 27 100
Tillgångar 104 235 114 636 97 407 95 848 75 301 49 332 48 992 45 402 40 835 42 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 365 34 179 32 614 31 234 13 403 10 090 8 982 6 477 5 391 5 068
Obeskattade reserver 5 467 6 308 5 737 5 520 5 377 4 563 4 096 3 301 3 725 3 771
Avsättningar (tkr) 2 104 2 071 1 895 1 451 1 406 867 747 627 507 360
Långfristiga skulder 5 056 33 800 21 909 27 092 18 477 5 643 6 583 7 853 5 392 3 359
Kortfristiga skulder 51 243 38 278 35 252 30 552 36 638 28 170 28 583 27 144 25 820 29 495
Skulder och eget kapital 104 235 114 636 97 407 95 848 75 301 49 332 48 992 45 402 40 835 42 053
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 661 486 486 576 616 486 560 570 566 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 36 810 32 524 31 459 33 790 31 057 28 448 26 677 25 800 25 021 26 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 079 12 656 13 218 14 352 13 029 11 684 10 850 10 116 10 030 10 061
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 116 374 112 306 106 338 100 825 98 376 80 409 82 245 68 303 69 500 81 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 77 76 86 78 78 78 76 76 79
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 413 1 431 1 373 1 155 1 206 1 025 1 050 895 912 1 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 613 609 576 575 521 493 481 469 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 972 7 385 3 558 6 585 5 055 4 736 6 882 1 095 2 663 4 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,62% 5,59% 5,07% 5,56% 17,64% -2,38% 20,41% -1,86% -14,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,53% 6,32% 4,45% 25,81% 7,47% 8,36% 13,38% 3,79% 3,66% 6,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,87% 6,58% 4,15% 24,91% 5,98% 5,15% 8,00% 2,53% 2,15% 3,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,61% 63,57% 63,20% 71,94% 64,73% 71,73% 73,32% 74,58% 73,83% 65,79%
Rörelsekapital/omsättning -9,69% -8,09% -0,39% 12,84% -1,92% 1,26% 1,10% -2,97% -6,04% -2,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,82% 34,11% 38,08% 37,08% 23,37% 27,67% 24,85% 19,94% 20,32% 18,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,56% 62,72% 80,48% 123,44% 78,50% 81,63% 87,89% 69,11% 60,14% 68,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!