Visa allt om Kilberget Förvaltning AB
Visa allt om Kilberget Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 775 1 032 1 157 1 213 6 564 14 822 10 692 8 316 14 026 12 020
Övrig omsättning 79 - 64 4 - 348 24 50 212 146
Rörelseresultat (EBIT) -150 160 260 186 46 236 33 -857 1 158 388
Resultat efter finansnetto 3 613 811 189 98 -48 121 -62 -961 1 553 322
Årets resultat 3 777 577 254 93 16 -26 -55 -489 1 048 171
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 2 757 2 669 2 562 2 593 2 804 3 153 3 406 3 607 3 695
Omsättningstillgångar 4 697 340 129 285 1 164 1 693 2 525 2 363 3 095 3 742
Tillgångar 4 747 3 096 2 799 2 847 3 758 4 497 5 678 5 768 6 702 7 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 633 857 880 626 734 1 076 1 503 1 068 1 732 684
Obeskattade reserver 0 164 238 375 399 472 549 556 1 027 752
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 353 1 353 1 392 1 433 1 513 1 633 1 713 1 793 1 880
Kortfristiga skulder 114 723 328 454 1 192 1 436 1 994 2 431 2 149 4 122
Skulder och eget kapital 4 747 3 096 2 799 2 847 3 758 4 497 5 678 5 768 6 702 7 437
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 49 396 401 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - 75 -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 2 380 4 776 3 499 3 512 3 882 3 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 6 870 1 726 1 363 1 549 1 729 1 654
Utdelning till aktieägare 4 478 0 600 0 200 0 400 0 700 0
Omsättning 854 1 032 1 221 1 217 6 564 15 170 10 716 8 366 14 238 12 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 - 7 12 12 14 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 775 - - - 938 1 235 891 594 877 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 54 - - - 486 549 416 395 393 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -150 295 393 337 210 546 285 -599 1 408 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,90% -10,80% -4,62% -81,52% -55,71% 38,63% 28,57% -40,71% 16,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 76,85% 27,78% 9,29% 6,53% 1,22% 5,25% 0,60% -14,58% 25,20% 5,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 470,71% 83,33% 22,47% 15,33% 0,70% 1,59% 0,32% -10,11% 12,04% 3,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 82,54% 84,91% 75,38% 67,04% 73,92% 58,24% 76,68% 54,51%
Rörelsekapital/omsättning 591,35% -37,11% -17,20% -13,93% -0,43% 1,73% 4,97% -0,82% 6,74% -3,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,60% 31,81% 38,07% 32,26% 27,36% 31,66% 33,60% 25,46% 36,88% 16,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 120,18% 47,03% 39,33% 62,78% 92,62% 112,05% 124,02% 94,69% 141,97% 89,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...