Visa allt om Ströman Maskin AB
Visa allt om Ströman Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 58 074 42 569 40 928 45 131 37 040 36 444 36 543 32 700 36 013 36 550
Övrig omsättning 1 588 975 749 1 004 1 466 1 198 1 142 786 1 241 1 396
Rörelseresultat (EBIT) 3 066 2 094 2 468 3 069 3 662 3 323 2 071 1 254 1 931 2 654
Resultat efter finansnetto 3 093 2 165 2 503 3 089 3 682 3 350 2 036 1 211 1 792 2 590
Årets resultat 2 081 1 415 1 922 2 000 1 961 1 875 1 301 755 1 036 1 209
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 009 4 847 5 807 6 677 6 003 1 567 786 891 988 1 682
Omsättningstillgångar 18 516 18 177 15 769 11 609 11 978 14 686 12 397 9 810 11 267 11 139
Tillgångar 24 525 23 024 21 576 18 287 17 981 16 253 13 183 10 701 12 255 12 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 127 10 527 10 342 8 900 7 380 5 803 4 312 3 203 2 640 1 604
Obeskattade reserver 5 982 5 577 5 240 5 226 4 872 3 999 3 224 2 979 2 842 2 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 161 245 503 1 224 1 590 2 724
Kortfristiga skulder 6 416 6 920 5 994 4 161 5 568 6 206 5 144 3 296 5 183 5 966
Skulder och eget kapital 24 525 23 024 21 576 18 287 17 981 16 253 13 183 10 701 12 255 12 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 072 1 019 829 830 926
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 5 737 5 137 5 028 4 619 4 652 3 549 3 291 3 118 3 529 3 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 217 145 87 - 126
Sociala kostnader 1 949 1 770 1 792 1 690 1 584 1 694 1 740 1 560 1 645 1 662
Utdelning till aktieägare 0 480 480 480 480 384 384 192 0 0
Omsättning 59 662 43 544 41 677 46 135 38 506 37 642 37 685 33 486 37 254 37 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 12 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 467 3 275 3 148 3 472 3 087 3 313 3 322 2 973 3 274 3 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 662 591 581 532 556 574 550 501 546 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 320 2 811 3 312 3 880 4 077 3 749 2 502 1 680 2 363 3 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,42% 4,01% -9,31% 21,84% 1,64% -0,27% 11,75% -9,20% -1,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,75% 9,50% 11,70% 17,06% 20,75% 20,93% 15,80% 12,05% 15,94% 20,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,38% 5,14% 6,17% 6,91% 10,07% 9,33% 5,70% 3,94% 5,43% 7,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,45% 31,36% 35,02% 31,88% 35,82% 33,96% 29,28% 28,48% 29,76% 30,76%
Rörelsekapital/omsättning 20,84% 26,44% 23,88% 16,50% 17,31% 23,27% 19,85% 19,92% 16,89% 14,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,47% 64,62% 66,88% 69,73% 61,01% 53,84% 50,73% 49,98% 38,24% 26,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,92% 158,02% 157,01% 122,86% 78,88% 145,07% 149,03% 159,68% 101,45% 75,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...