Visa allt om Himmelstalund Fritid AB
Visa allt om Himmelstalund Fritid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 2 084 1 944 1 361 1 586 1 451 1 325 1 201 1 147 1 318 1 203
Övrig omsättning 377 145 131 128 121 120 371 24 252 78
Rörelseresultat (EBIT) 97 11 -234 322 -64 36 136 222 319 100
Resultat efter finansnetto 91 10 -304 322 -65 33 133 220 309 87
Årets resultat 91 10 -304 241 -15 14 187 117 168 87
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 263 252 80 152 218 311 434 367 362 481
Omsättningstillgångar 485 364 148 301 144 122 284 350 249 151
Tillgångar 749 617 228 454 362 433 719 717 611 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 64 54 292 51 66 52 -135 -253 -420
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 130 75 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 51 237
Kortfristiga skulder 594 553 174 162 311 366 666 722 737 815
Skulder och eget kapital 749 617 228 454 362 433 719 717 611 631
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 240 0 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 734 635 507 66 417 399 478 160 232 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 318 247 180 111 166 133 147 45 97 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 461 2 089 1 492 1 714 1 572 1 445 1 572 1 171 1 570 1 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 1 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 695 648 454 529 363 331 300 1 147 659 241
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 351 295 229 139 128 67 158 213 164 57
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 141 118 -155 387 29 169 136 314 474 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,20% 42,84% -14,19% 9,30% 9,51% 10,32% 4,71% - 9,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,95% 1,78% -102,63% 70,93% -17,13% 8,31% 18,92% 30,96% 52,21% 15,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,65% 0,57% -17,19% 20,30% -4,27% 2,72% 11,32% 19,35% 24,20% 8,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,56% 84,72% 95,74% 95,96% 77,95% 75,55% 86,26% 93,03% 96,74% 90,94%
Rörelsekapital/omsättning -5,23% -9,72% -1,91% 8,76% -11,51% -18,42% -31,81% -32,43% -37,03% -55,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,56% 10,37% 23,68% 64,32% 14,09% 15,24% 7,23% -5,77% -32,57% -66,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,65% 65,82% 83,91% 184,57% 45,02% 30,05% 40,39% 48,48% 33,79% 18,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...