Visa allt om JE:s Svets & Smide AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 23 974 23 840 26 967 28 821 29 190 32 101 26 944 27 182 29 873 27 958
Övrig omsättning 7 0 5 7 2 133 159 192 37 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 304 1 153 774 2 248 1 792 2 584 1 276 1 459 1 811 2 080
Resultat efter finansnetto 1 365 1 136 718 2 208 1 735 2 541 1 260 1 464 1 797 1 992
Årets resultat 906 720 488 468 85 754 190 642 1 457 1 605
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 325 530 841 1 029 614 728 525 168 279
Omsättningstillgångar 10 827 10 698 10 656 11 548 12 749 11 925 11 255 12 139 11 832 11 950
Tillgångar 10 926 11 023 11 187 12 389 13 778 12 540 11 983 12 664 12 000 12 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 277 5 371 4 651 4 164 5 741 5 656 4 902 4 712 4 070 3 914
Obeskattade reserver 1 550 1 330 1 140 1 080 1 100 1 100 1 050 1 380 1 960 1 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557
Kortfristiga skulder 3 099 4 322 5 396 7 145 6 938 5 784 6 030 6 571 5 970 5 989
Skulder och eget kapital 10 926 11 023 11 187 12 389 13 778 12 540 11 983 12 664 12 000 12 229
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 779
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 8 114 7 837 7 086 6 497 5 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 3 366 2 897 2 797 2 613 2 607
Utdelning till aktieägare 743 0 0 0 2 045 0 0 0 0 0
Omsättning 23 981 23 840 26 972 28 828 29 192 32 234 27 103 27 374 29 910 27 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 20 21 21 21 21 21 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 332 1 324 1 348 1 372 1 390 1 529 1 283 1 294 1 423 1 331
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 496 500 525 550 562 531 489 448 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 531 1 439 1 093 2 586 2 122 2 799 1 513 1 655 2 033 2 695
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,56% -11,60% -6,43% -1,26% -9,07% 19,14% -0,88% -9,01% 6,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,65% 10,51% 6,97% 18,36% 13,06% 20,73% 11,03% 12,00% 15,62% 17,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,76% 4,86% 2,89% 7,89% 6,16% 8,10% 4,91% 5,59% 6,27% 7,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,88% 73,19% 73,84% 75,43% 74,70% 72,99% 77,24% 76,97% 77,16% 72,02%
Rörelsekapital/omsättning 32,23% 26,74% 19,51% 15,28% 19,91% 19,13% 19,39% 20,48% 19,62% 21,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,52% 58,14% 49,52% 40,41% 47,90% 51,95% 47,74% 45,71% 45,95% 42,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 349,37% 247,52% 197,48% 161,62% 183,76% 206,17% 186,65% 184,74% 198,19% 198,53%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...