Visa allt om STAR Service i Torup AB
Visa allt om STAR Service i Torup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 798 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 164 1 241 1 557 1 422
Övrig omsättning - - - - - - 14 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 520 343 187 223 328 255 210 50 158 177
Resultat efter finansnetto 525 399 320 259 272 189 205 162 140 178
Årets resultat 348 281 258 180 134 87 104 87 65 132
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 320 343 43 67 40 24 33 34 46 13
Omsättningstillgångar 1 475 1 131 1 297 1 193 1 174 1 040 936 848 966 904
Tillgångar 1 795 1 474 1 339 1 260 1 214 1 064 969 882 1 012 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 834 703 595 565 531 544 500 473 508
Obeskattade reserver 544 466 414 391 367 303 262 218 183 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 219 174 223 274 282 230 163 164 356 261
Skulder och eget kapital 1 795 1 474 1 339 1 260 1 214 1 064 969 882 1 012 917
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 360 394 358 303 278 240 300 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 338 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 47 37 66 139 117 120 112 99 116 133
Utdelning till aktieägare 400 150 150 150 150 100 100 60 60 100
Omsättning 1 798 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 178 1 241 1 557 1 422
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 798 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 164 1 241 1 557 1 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 416 454 548 524 444 398 342 434 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 544 367 211 247 342 264 220 62 176 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,90% 18,86% -18,99% -8,21% 5,57% 35,82% -6,20% -20,30% 9,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,30% 27,14% 23,82% 20,56% 27,02% 24,34% 25,70% 19,05% 16,60% 19,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,25% 27,12% 25,71% 16,91% 19,65% 16,38% 21,39% 13,54% 10,79% 12,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,58% 72,27% 79,37% 75,13% 74,72% 69,83% 78,87% 57,86% 64,48% 72,43%
Rörelsekapital/omsättning 69,86% 64,88% 86,54% 59,99% 53,45% 51,23% 66,41% 55,12% 39,18% 45,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,13% 81,24% 76,62% 70,09% 68,82% 70,89% 76,07% 74,49% 59,76% 67,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 563,47% 525,86% 501,35% 362,04% 348,94% 375,22% 433,13% 395,12% 219,10% 244,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...