Visa allt om AGERUS System AB
Visa allt om AGERUS System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 851 16 342 13 086 11 411 12 152 19 031 9 504 5 909 4 506 4 440
Övrig omsättning 1 - 116 554 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 167 4 552 1 463 871 527 140 309 1 519 186 133
Resultat efter finansnetto 41 3 657 1 096 480 186 33 238 1 457 128 76
Årets resultat 308 98 102 253 25 12 111 1 068 41 27
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 874 13 761 12 777 10 351 11 321 1 781 2 493 3 223 2 890 2 486
Omsättningstillgångar 7 579 7 506 7 042 1 693 5 494 8 179 3 619 2 901 1 473 1 594
Tillgångar 25 453 21 267 19 820 12 044 16 815 9 960 6 111 6 124 4 363 4 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 079 2 771 2 673 2 571 2 318 2 293 2 281 2 170 2 191 2 150
Obeskattade reserver 528 1 963 263 418 293 153 153 83 83 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 322 10 678 7 862 4 474 2 772 600 975 401 441 0
Kortfristiga skulder 7 524 5 856 9 022 4 581 11 431 6 914 2 702 3 470 1 647 1 891
Skulder och eget kapital 25 453 21 267 19 820 12 044 16 815 9 960 6 111 6 124 4 363 4 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 200 144 0 0 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 320 2 273 1 602 881 1 045 653 386 431 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 122 785 581 319 494 293 141 167 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 852 16 342 13 202 11 965 12 152 19 031 9 504 5 909 4 506 4 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 8 4 3 5 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 296 1 257 1 636 2 853 4 051 3 806 4 752 5 909 4 506 4 440
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 344 384 551 491 399 554 542 617 704
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 891 6 020 2 363 1 573 1 255 869 1 039 2 079 585 436
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,11% 24,88% 14,68% -6,10% -36,15% 100,24% 60,84% 31,14% 1,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,13% 21,41% 7,42% 7,24% 3,15% 1,43% 5,09% 25,23% 4,26% 3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,21% 27,86% 11,23% 7,64% 4,35% 0,75% 3,27% 26,15% 4,13% 3,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,25% 99,34% 70,70% 33,97% 43,75% 84,11% 95,61% 97,48%
Rörelsekapital/omsättning 0,33% 10,10% -15,13% -25,31% -48,86% 6,65% 9,65% -9,63% -3,86% -6,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,71% 20,23% 14,52% 24,05% 15,07% 24,15% 39,17% 36,43% 51,59% 53,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,73% 128,18% 78,05% 36,96% 48,06% 118,30% 133,94% 83,60% 88,83% 84,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...