Visa allt om Corrosion & Consulting i Östersund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 62 983 65 661 49 224 41 043 39 100 30 825 25 630 33 302 24 697 22 788
Övrig omsättning 1 520 218 338 141 52 158 6 202 970 1 232
Rörelseresultat (EBIT) 6 113 6 093 5 186 4 126 2 296 4 343 3 090 7 158 2 814 4 960
Resultat efter finansnetto 6 197 6 062 5 098 4 159 2 691 7 219 5 459 6 959 4 090 4 948
Årets resultat 4 687 3 553 3 969 3 766 4 510 7 800 4 107 3 836 2 928 2 719
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 933 8 947 12 321 10 136 9 754 11 809 9 465 9 070 10 608 6 439
Omsättningstillgångar 35 554 33 851 24 458 23 396 29 334 21 072 21 269 12 215 7 717 9 376
Tillgångar 45 487 42 798 36 779 33 532 39 088 32 880 30 734 21 286 18 325 15 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 091 33 405 31 571 29 402 27 881 24 171 17 171 13 063 9 582 6 781
Obeskattade reserver 4 278 4 071 2 574 2 574 4 403 5 393 6 436 5 764 4 085 3 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 740 0
Kortfristiga skulder 5 118 5 322 2 634 1 556 6 804 3 316 7 128 2 458 1 918 5 506
Skulder och eget kapital 45 487 42 798 36 779 33 532 39 088 32 880 30 734 21 286 18 325 15 815
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 540 521 116 844 414 506 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 364 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 291 207 88 483 172 400 0
Utdelning till aktieägare 0 0 1 719 1 800 2 245 800 800 0 0 127
Omsättning 64 503 65 879 49 562 41 184 39 152 30 983 25 636 33 504 25 667 24 020
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 62 983 65 661 49 224 41 043 39 100 30 825 25 630 33 302 24 697 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 008 1 072 980 1 012 908 445 1 357 793 924 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 507 7 009 6 138 5 157 4 419 5 549 3 577 7 598 3 368 5 408
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,08% 33,39% 19,93% 4,97% 26,85% 20,27% -23,04% 34,84% 8,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,10% 14,49% 14,30% 12,46% 6,89% 21,98% 17,90% 33,71% 22,43% 31,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,18% 9,44% 10,68% 10,18% 6,88% 23,44% 21,46% 21,55% 16,64% 21,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,64% 20,27% 21,65% 19,66% 18,66% 25,11% 26,10% 41,08% 30,03% 29,51%
Rörelsekapital/omsättning 48,32% 43,45% 44,34% 53,21% 57,62% 57,60% 55,17% 29,30% 23,48% 16,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,68% 85,47% 91,30% 93,67% 80,11% 86,31% 71,30% 81,33% 68,72% 59,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 305,84% 336,38% 414,62% 458,55% 214,99% 298,85% 131,82% 120,63% 95,72% 73,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...