Visa allt om Occam Associates AB
Visa allt om Occam Associates AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 690 15 579 28 371 31 829 53 175 59 276 50 839 35 473 65 544 52 875
Övrig omsättning - - - - - - 119 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 837 4 545 -536 -8 977 5 714 8 391 7 366 -3 784 14 794 6 815
Resultat efter finansnetto 6 842 4 546 -607 -8 960 5 775 8 451 7 354 -3 759 14 950 6 894
Årets resultat 5 295 4 001 -585 -2 812 2 971 5 263 5 304 40 10 055 3 398
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 128 278 375 477 415 849 1 578 2 327 3 168
Omsättningstillgångar 14 486 6 901 5 062 11 625 22 889 26 727 18 174 13 399 33 653 23 424
Tillgångar 14 571 7 029 5 340 12 000 23 366 27 142 19 023 14 977 35 981 26 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 946 4 447 447 1 200 4 014 6 214 6 206 2 005 11 882 6 532
Obeskattade reserver 0 8 52 74 6 221 5 049 4 087 4 181 8 221 7 725
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 625 2 573 4 842 10 726 13 132 15 880 8 730 8 792 15 877 12 335
Skulder och eget kapital 14 571 7 029 5 340 12 000 23 366 27 142 19 023 14 977 35 981 26 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 4 508 5 819 4 556 6 116 5 629
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 553 12 733 19 086 20 917 18 215 14 503 12 652 16 359 15 834
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 685 6 383 10 159 11 401 11 920 10 519 9 736 11 821 11 319
Utdelning till aktieägare 6 000 2 797 0 170 0 5 171 5 255 1 102 9 917 4 704
Omsättning 18 690 15 579 28 371 31 829 53 175 59 276 50 958 35 473 65 544 52 875
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 7 16 26 30 26 27 26 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 345 2 226 1 773 1 224 1 773 2 280 1 883 1 364 2 850 2 299
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 956 1 058 1 247 1 179 1 149 1 420 1 172 1 080 1 570 1 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 852 4 609 -439 -8 875 5 874 9 084 8 095 -3 048 15 537 7 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,97% -45,09% -10,86% -40,14% -10,29% 16,60% 43,32% -45,88% 23,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,96% 64,67% -9,78% -74,44% 24,89% 31,21% 38,81% -24,50% 41,93% 25,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,61% 29,18% -1,84% -28,07% 10,94% 14,29% 14,52% -10,35% 23,02% 13,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,50% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,71% 27,78% 0,78% 2,82% 18,35% 18,30% 18,58% 12,99% 27,12% 20,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,67% 63,36% 9,13% 10,48% 36,80% 36,60% 48,46% 33,96% 49,47% 45,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,98% 268,21% 104,54% 108,38% 174,30% 168,31% 208,18% 152,40% 211,96% 189,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...