Visa allt om Gusten Wallin Förvaltnings AB
Visa allt om Gusten Wallin Förvaltnings AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 066 21 787 21 421 20 815 21 236 17 565 16 696 19 406 20 005 17 163
Övrig omsättning 5 471 4 861 4 743 4 984 4 460 4 104 3 560 4 796 4 665 3 581
Rörelseresultat (EBIT) 10 278 7 492 7 753 6 369 7 620 5 091 1 055 5 616 6 486 4 679
Resultat efter finansnetto 10 085 7 243 7 469 5 990 7 300 5 728 602 5 104 6 208 4 269
Årets resultat 7 801 5 555 5 954 4 831 5 310 4 440 563 3 612 4 405 3 013
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 508 43 827 34 934 36 596 29 493 27 989 29 578 33 189 26 623 20 610
Omsättningstillgångar 9 160 9 296 10 787 7 171 8 314 5 965 3 880 3 129 5 196 6 152
Tillgångar 66 668 53 122 45 721 43 767 37 806 33 955 33 458 36 318 31 818 26 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 556 37 555 33 750 28 697 24 665 20 755 16 715 16 153 13 241 10 336
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 930 3 319 3 084 2 933 3 125 2 656 2 590 2 906 2 521 2 239
Långfristiga skulder 11 483 7 627 4 651 7 785 6 219 7 393 9 747 10 421 9 999 8 180
Kortfristiga skulder 7 699 4 621 4 236 4 353 3 797 3 150 4 406 6 839 6 057 6 008
Skulder och eget kapital 66 668 53 122 45 721 43 767 37 806 33 955 33 458 36 318 31 818 26 762
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 512 537 533 512 495 449 440 525 450 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 565 3 117 2 970 2 970 2 462 2 458 1 642 1 999 1 978 1 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 443 1 220 1 478 1 380 1 175 1 056 1 023 1 189 1 176 1 066
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 537 26 648 26 164 25 799 25 696 21 669 20 256 24 202 24 670 20 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 9 7 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 188 2 179 2 142 2 313 3 034 2 196 2 087 2 156 2 223 1 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 497 501 550 464 342 304 431 428 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 161 12 638 12 826 11 441 12 367 9 355 5 755 10 187 11 321 8 918
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,46% 1,71% 2,91% -1,98% 20,90% 5,20% -13,96% -2,99% 16,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,43% 14,17% 17,04% 14,63% 20,27% 17,97% 3,36% 15,93% 21,09% 17,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,75% 34,54% 36,36% 30,75% 36,08% 34,74% 6,73% 29,81% 33,55% 27,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,07% 21,46% 30,58% 13,54% 21,27% 16,03% -3,15% -19,12% -4,30% 0,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,33% 70,70% 73,82% 65,57% 65,24% 61,13% 49,96% 44,48% 41,61% 38,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,98% 201,17% 254,65% 164,74% 218,96% 189,37% 88,06% 45,75% 85,79% 102,40%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -38 -36 -56 -46 -29 -28 -26 -27 -31
Resultat efter finansnetto 9 719 10 043 2 029 62 -839 3 067 933 -56 50 3 098
Årets resultat 9 893 10 005 1 990 51 -839 3 049 1 002 2 36 3 070
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 420 23 370 1 320 1 270 1 270 550 890 1 750 2 550 2 550
Omsättningstillgångar 6 161 5 977 5 056 6 303 6 416 6 318 4 155 3 589 4 011 3 267
Tillgångar 35 581 29 347 6 376 7 573 7 686 6 868 5 045 5 339 6 561 5 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 460 12 568 4 363 4 122 4 972 6 610 4 961 4 359 4 357 5 020
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 000 14 300 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 120 2 480 2 013 3 450 715 257 83 980 2 204 796
Skulder och eget kapital 35 581 29 347 6 376 7 573 7 686 6 868 5 045 5 339 6 561 5 817
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 640 2 000 1 800 1 750 900 700 1 400 0 0 700
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 -38 -36 -56 -46 -29 -28 -26 -27 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,50% 42,83% 68,43% 54,43% 64,69% 96,24% 98,33% 81,64% 66,41% 86,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 290,61% 241,01% 251,17% 182,70% 897,34% 2 458,37% 5 006,02% 366,22% 181,99% 410,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...