Visa allt om Acando Solutions AB
Visa allt om Acando Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 224 282 336 191 558 181 647 973 652 031 753 852 812 797 759 883 683 522 765 032
Övrig omsättning 32 - 21 1 322 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 048 44 594 62 368 -75 578 23 996 52 709 81 792 80 112 63 779 96 186
Resultat efter finansnetto 19 101 44 910 62 129 -76 158 24 553 53 732 77 062 79 689 63 836 98 310
Årets resultat 5 140 35 095 33 565 -49 216 18 219 28 486 51 037 57 404 45 757 66 367
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 033 18 749 18 004 31 987 40 434 30 913 19 902 9 745 10 431 12 198
Omsättningstillgångar 138 272 105 773 120 598 254 533 208 928 235 737 272 683 271 019 266 631 286 285
Tillgångar 141 304 124 522 138 602 286 520 249 362 266 650 292 585 280 764 277 062 298 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 258 81 922 46 710 13 025 69 512 77 177 109 668 113 723 115 347 114 109
Obeskattade reserver 8 644 2 088 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 42 492 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 87 87 87 89 89 89 104 0 0
Kortfristiga skulder 45 401 40 425 91 805 230 916 165 762 175 384 182 828 166 937 161 715 184 374
Skulder och eget kapital 141 304 124 522 138 602 286 520 249 362 266 650 292 585 280 764 277 062 298 483
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 6 690 4 619 5 985 4 448 3 934 3 541 4 704
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 84 102 129 040 195 955 284 367 329 961 364 291 387 422 380 675 342 285 359 320
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 34 381 53 094 78 335 136 014 150 880 171 246 181 065 164 117 146 006 160 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 7 271 25 968 61 285 55 780 57 130 42 173
Omsättning 224 314 336 191 558 202 649 295 652 031 753 852 812 797 759 883 683 522 765 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 94 177 273 481 533 600 617 589 572 573
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 386 1 899 2 045 1 347 1 223 1 256 1 317 1 290 1 195 1 335
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 306 1 069 1 052 934 927 938 1 000 989 930 1 011
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 048 44 594 62 368 -56 116 26 081 54 507 83 088 81 434 66 047 102 696
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,29% -39,77% -13,86% -0,62% -13,51% -7,25% 6,96% 11,17% -10,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,52% 36,07% 45,45% -26,00% 10,26% 20,49% 26,61% 28,62% 23,17% 33,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,52% 13,36% 11,29% -11,50% 3,92% 7,25% 9,58% 10,58% 9,39% 12,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,16%
Rörelsekapital/omsättning 41,41% 19,44% 5,16% 3,64% 6,62% 8,01% 11,06% 13,70% 15,35% 13,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,52% 67,10% 33,70% 4,55% 32,26% 32,81% 37,48% 40,50% 41,63% 38,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 304,56% 261,65% 131,36% 110,23% 126,04% 134,41% 149,15% 162,35% 164,88% 155,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...