Visa allt om JMC New Business Performance AB
Visa allt om JMC New Business Performance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 4 337 5 225 4 835 7 171 4 546 4 558 5 137 4 744 4 024 3 111
Övrig omsättning - - - 126 7 53 51 67 48 -
Rörelseresultat (EBIT) -117 467 143 1 529 631 637 888 747 902 64
Resultat efter finansnetto -70 505 171 1 552 641 645 934 781 913 65
Årets resultat -70 1 438 208 833 355 447 481 406 483 57
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 162 231 219 19 39 73 76 75 73
Omsättningstillgångar 1 076 3 127 3 412 4 255 3 053 2 784 2 926 2 656 1 786 1 220
Tillgångar 1 180 3 289 3 643 4 473 3 072 2 823 2 999 2 732 1 861 1 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 2 290 1 252 1 444 1 012 1 057 1 110 1 130 873 455
Obeskattade reserver 0 0 1 354 1 478 1 076 932 905 659 458 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 999 998 1 037 1 551 984 834 984 943 530 613
Skulder och eget kapital 1 180 3 289 3 643 4 473 3 072 2 823 2 999 2 732 1 861 1 293
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 420 420 385 435 415 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 801 2 578 2 397 2 592 1 384 1 308 1 831 1 619 1 062 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 682 976 992 1 104 143 861 933 960 709 628
Utdelning till aktieägare 0 400 400 400 400 400 150 850 150 65
Omsättning 4 337 5 225 4 835 7 297 4 553 4 611 5 188 4 811 4 072 3 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 13 9 10 10 10 9 9 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 620 402 537 717 455 456 571 527 575 622
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 284 393 383 268 284 352 330 322 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -58 536 242 1 623 651 671 922 780 937 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,00% 8,07% -32,58% 57,74% -0,26% -11,27% 8,28% 17,89% 29,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,76% 15,38% 4,67% 34,70% 20,87% 22,88% 31,21% 28,66% 49,22% 5,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,57% 9,68% 3,52% 21,64% 14,10% 14,17% 18,22% 16,51% 22,76% 2,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,47% 97,44% 97,83% 96,56% 94,30% 96,03% 96,28% 97,41% 98,21% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,78% 40,75% 49,12% 37,71% 45,51% 42,78% 37,80% 36,11% 31,21% 19,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,34% 69,63% 61,76% 56,64% 58,76% 61,77% 58,74% 58,73% 64,63% 47,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,71% 313,33% 329,03% 274,34% 310,26% 333,81% 297,36% 281,65% 336,98% 199,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...