Visa allt om HANTVERKSGÅRDEN I KARLSKOGA AB
Visa allt om HANTVERKSGÅRDEN I KARLSKOGA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 58 855 1 365 1 314 1 270 334 27 1 870 8 467
Övrig omsättning - 834 232 165 105 43 - 3 328 -
Rörelseresultat (EBIT) -70 738 83 115 0 138 -50 -115 355 117
Resultat efter finansnetto -521 663 38 55 -54 117 -59 -112 337 78
Årets resultat -361 366 38 55 -54 117 -59 -112 270 -48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 131 1 022 1 091 845 67 54 0 0 631
Omsättningstillgångar 42 704 484 570 853 509 427 341 1 067 1 203
Tillgångar 140 835 1 506 1 661 1 698 576 482 341 1 067 1 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -10 501 236 198 143 196 79 288 500 230
Obeskattade reserver 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 122 1 202 1 300 230 287 0 0 176
Kortfristiga skulder 150 148 148 261 255 150 115 53 567 1 428
Skulder och eget kapital 140 835 1 506 1 661 1 698 576 482 341 1 067 1 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 242 711
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 88 144 137 55 0 0 99 847
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 26 46 46 22 0 0 202 795
Utdelning till aktieägare 0 150 100 0 0 0 0 150 100 0
Omsättning 11 892 1 087 1 530 1 419 1 313 334 30 2 198 8 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 0 0 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 855 1 365 1 314 1 270 - - 374 1 693
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 115 192 183 77 - - 103 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -37 771 122 172 28 156 -47 -115 355 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,03% -93,22% -37,36% 3,88% 3,46% 280,24% 1 137,04% -98,56% -77,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -371,43% 85,39% 5,71% 7,10% 0,00% 23,96% -10,37% -32,55% 33,27% 6,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4 727,27% 1 229,31% 10,06% 8,64% 0,00% 10,87% -14,97% -411,11% 18,98% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,55% 50,76% 61,54% 62,18% 53,31% 41,32% 55,56% 56,26% 44,47%
Rörelsekapital/omsättning -981,82% 958,62% 39,30% 22,64% 45,51% 28,27% 93,41% 1 066,67% 26,74% -2,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -7,14% 77,28% 15,67% 11,92% 8,42% 34,03% 16,39% 84,46% 46,86% 12,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,00% 475,68% 327,03% 52,87% 159,22% 83,33% 133,91% 643,40% 188,18% 82,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...