Visa allt om A. Risbergs Schakt & Planering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 56 50 170 1 216 1 160 1 363 1 351 1 514 1 485 1 354
Övrig omsättning 22 0 425 0 46 0 0 0 30 150
Rörelseresultat (EBIT) -35 -176 221 -62 40 165 58 136 171 165
Resultat efter finansnetto -38 -180 430 -63 42 171 57 127 134 130
Årets resultat -38 -130 342 64 63 124 45 101 116 97
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 484 329 391 931 1 194 551 435 807 1 137 1 236
Omsättningstillgångar 380 705 1 304 452 735 712 749 677 665 581
Tillgångar 864 1 035 1 695 1 382 1 929 1 262 1 184 1 484 1 802 1 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 689 727 1 257 916 851 788 765 770 769 652
Obeskattade reserver 0 0 50 0 150 193 132 132 132 156
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 170 206 279 323 220 91 32 176 469 628
Kortfristiga skulder 5 102 109 144 708 191 257 408 433 381
Skulder och eget kapital 864 1 035 1 695 1 382 1 929 1 262 1 184 1 484 1 802 1 817
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 360 360 360 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 380 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 148 150 152 151 151
Utdelning till aktieägare 0 0 400 0 0 0 100 50 50 0
Omsättning 78 50 595 1 216 1 206 1 363 1 351 1 514 1 515 1 504
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 170 1 216 1 160 1 363 1 351 1 514 1 485 1 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 89 542 591 542 510 512 515 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -35 -59 387 202 194 379 430 504 535 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,00% -70,59% -86,02% 4,83% -14,89% 0,89% -10,77% 1,95% 9,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,05% -17,00% 25,72% -3,84% 2,49% 13,95% 5,57% 10,11% 9,54% 9,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -62,50% -352,00% 256,47% -4,36% 4,14% 12,91% 4,89% 9,91% 11,58% 12,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 669,64% 1 206,00% 702,94% 25,33% 2,33% 38,22% 36,42% 17,77% 15,62% 14,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,75% 70,24% 76,46% 66,28% 50,18% 74,37% 73,31% 58,82% 48,07% 42,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 600,00% 691,18% 1 196,33% 313,89% 103,81% 372,77% 291,44% 165,93% 153,58% 152,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!