Visa allt om Wild Card AB
Visa allt om Wild Card AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 759 5 767 5 861 5 221 5 323 5 338 4 376 3 759 5 746 5 625
Övrig omsättning 6 5 1 3 - 4 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 392 398 377 232 248 98 50 243 4
Resultat efter finansnetto 169 393 395 370 225 243 94 51 226 6
Årets resultat 129 294 380 286 163 176 49 36 105 1
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 62 93 125 30 41 10 21 32 72
Omsättningstillgångar 1 141 1 242 1 501 1 172 1 163 1 090 1 052 901 1 044 1 315
Tillgångar 1 141 1 303 1 595 1 296 1 193 1 131 1 062 921 1 075 1 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 519 789 795 616 530 467 391 342 305 300
Obeskattade reserver 0 0 0 89 89 89 89 65 65 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 623 514 799 592 575 576 583 514 705 1 087
Skulder och eget kapital 1 141 1 303 1 595 1 296 1 193 1 131 1 062 921 1 075 1 387
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 594 428 472 605
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 100 21
Löner till övriga anställda - 842 838 709 663 719 0 0 252 91
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 268 264 239 220 297 290 157 243 223
Utdelning till aktieägare 250 400 300 200 200 100 100 0 0 100
Omsättning 5 765 5 772 5 862 5 224 5 323 5 342 4 380 3 759 5 746 5 625
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 880 2 884 2 931 2 611 2 662 2 669 2 188 1 880 2 873 1 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 524 522 483 447 506 455 296 522 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 170 424 430 403 243 254 109 61 254 12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,14% -1,60% 12,26% -1,92% -0,28% 21,98% 16,41% -34,58% 2,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,90% 30,16% 24,95% 29,09% 19,45% 21,93% 9,23% 5,65% 23,16% 0,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,95% 6,81% 6,79% 7,22% 4,36% 4,65% 2,24% 1,38% 4,33% 0,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,73% 32,36% 33,58% 36,64% 32,28% 34,00% 34,28% 32,72% 32,84% 28,27%
Rörelsekapital/omsättning 8,99% 12,62% 11,98% 11,11% 11,05% 9,63% 10,72% 10,30% 5,90% 4,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,49% 60,55% 49,84% 52,89% 49,92% 47,09% 42,99% 42,33% 32,73% 21,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,80% 235,41% 187,86% 197,97% 202,26% 189,24% 180,45% 175,29% 148,09% 120,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...