Visa allt om CONWELL Byggnads i Mälardalen AB
Visa allt om CONWELL Byggnads i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Nettoomsättning 26 271 33 456 18 007 7 522 10 612 7 164 120 295 411 452
Övrig omsättning 1 868 38 3 15 - - - 184 - 20
Rörelseresultat (EBIT) -1 067 924 2 443 66 700 1 426 -85 18 -71 26
Resultat efter finansnetto -1 066 890 2 432 63 712 1 377 -86 10 -74 23
Årets resultat 3 479 1 278 176 369 808 -76 0 -51 1
Balansräkningar (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 802 1 036 781 1 149 85 0 90 254 269
Omsättningstillgångar 5 458 10 432 5 218 1 423 1 486 2 354 12 47 60 66
Tillgångar 6 007 11 234 6 254 2 204 2 635 2 440 12 137 314 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 518 2 515 2 161 1 003 827 783 -25 51 52 101
Obeskattade reserver 144 1 227 997 305 504 318 0 10 0 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 245 332 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 345 7 246 2 764 896 1 304 1 338 37 76 263 211
Skulder och eget kapital 6 007 11 234 6 254 2 204 2 635 2 440 12 137 314 334
Löner & utdelning (tkr)
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
Löner till styrelse & VD 857 503 540 667 253 382 51 129 18 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 767 3 316 1 609 613 2 353 1 672 0 36 23 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 474 1 229 773 528 956 892 14 45 11 39
Utdelning till aktieägare 0 0 125 120 200 180 0 0 0 0
Omsättning 28 139 33 494 18 010 7 537 10 612 7 164 120 479 411 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 6 4 4 8 8 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 568 5 576 4 502 1 881 1 327 896 120 295 411 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 876 740 487 479 459 66 210 53 72
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -900 1 158 2 613 221 784 1 434 5 32 -39 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,48% 85,79% 139,39% -29,12% 48,13% 5 870,00% -59,32% -28,22% -9,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,46% 8,30% 39,19% 3,09% 27,10% 58,44% -708,33% 13,14% -22,61% 7,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,99% 2,79% 13,61% 0,90% 6,73% 19,91% -70,83% 6,10% -17,27% 5,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,86% 89,58% 96,90% 98,45% 98,46% 100,00% 92,88% 75,18% 86,28%
Rörelsekapital/omsättning 8,04% 9,52% 13,63% 7,01% 1,72% 14,18% -20,83% -9,83% -49,39% -32,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,68% 30,44% 46,30% 55,71% 45,16% 41,47% -208,33% 42,48% 16,56% 34,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,17% 143,97% 188,78% 158,82% 113,96% 175,93% 32,43% 61,84% 22,81% 31,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...