Visa allt om Floda Takvård AB
Visa allt om Floda Takvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 172 2 793 1 301 980 904 756 472 25 307 39 604 35 339
Övrig omsättning - - - 37 102 - - 753 96 62
Rörelseresultat (EBIT) 85 557 218 121 106 -9 -98 457 -129 50
Resultat efter finansnetto 85 558 220 123 110 -3 -97 446 -126 45
Årets resultat 60 334 124 94 79 -4 -6 241 0 22
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 1 7 13 19 37 2 121 106
Omsättningstillgångar 1 073 1 551 848 721 674 614 480 729 2 574 1 743
Tillgångar 1 073 1 564 849 728 687 633 517 731 2 694 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 586 452 428 433 355 359 490 249 319
Obeskattade reserver 208 208 83 25 25 25 25 116 5 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 421 771 314 275 229 254 134 126 2 441 1 397
Skulder och eget kapital 1 073 1 564 849 728 687 633 517 731 2 694 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 347 300 225 225 289 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 1 057 508 472 0 0 0 783 1 215 1 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 416 150 150 105 115 91 384 574 630
Utdelning till aktieägare 200 200 200 100 100 0 0 125 0 70
Omsättning 3 172 2 793 1 301 1 017 1 006 756 472 26 060 39 700 35 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 2 2 1 1 1 4 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 634 698 651 490 904 756 472 6 327 4 951 4 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 383 341 325 466 427 331 358 264 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 558 224 127 112 -2 -91 485 -83 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,57% 114,68% 32,76% 8,41% 19,58% 60,17% -98,13% -36,10% 12,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,92% 35,68% 25,91% 17,03% 16,01% -0,47% -18,76% 62,52% -4,68% 2,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,68% 19,98% 16,91% 12,65% 12,17% -0,40% -20,55% 1,81% -0,32% 0,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,92% 96,17% 95,23% 96,63% 70,69% 76,98% 74,79% 12,76% 12,69% 14,27%
Rörelsekapital/omsättning 20,55% 27,93% 41,05% 45,51% 49,23% 47,62% 73,31% 2,38% 0,34% 0,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,59% 47,84% 60,86% 61,47% 65,71% 58,99% 73,00% 78,46% 9,38% 22,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,87% 201,17% 270,06% 262,18% 294,32% 241,73% 358,21% 578,57% 65,38% 65,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...