Visa allt om Starild AB
Visa allt om Starild AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 764 4 499 3 572 3 011 2 675 2 968 3 247 1 957 2 175 2 021
Övrig omsättning 165 151 31 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 137 101 151 -84 14 280 7 -23 90
Resultat efter finansnetto 36 109 80 129 -104 -504 261 -14 -47 68
Årets resultat 77 80 59 104 -69 -507 139 2 3 34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 8 11 15 0 502 506 509 515
Omsättningstillgångar 2 713 2 843 1 756 1 509 1 355 1 400 1 402 988 927 1 033
Tillgångar 2 713 2 847 1 763 1 521 1 370 1 400 1 904 1 494 1 436 1 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 578 501 421 362 258 328 895 756 754 751
Obeskattade reserver 31 99 99 99 91 126 126 58 78 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 446 1 406 885 160 180 200 220 240 260 280
Kortfristiga skulder 659 841 359 900 842 747 663 440 344 379
Skulder och eget kapital 2 713 2 847 1 763 1 521 1 370 1 400 1 904 1 494 1 436 1 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 301 277 220 176 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 521 478 292 225 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 220 186 136 120 143 125 88 72 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 929 4 650 3 603 3 011 2 675 2 968 3 247 1 957 2 175 2 021
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 921 2 250 1 786 1 506 1 338 1 484 1 624 979 1 088 1 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 347 406 359 248 198 251 208 175 155 97
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 101 141 105 155 -80 16 284 11 -18 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,12% 25,95% 18,63% 12,56% -9,87% -8,59% 65,92% -10,02% 7,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,72% 4,81% 5,96% 9,93% -5,84% 1,14% 14,71% 0,47% -1,39% 6,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,75% 3,05% 2,94% 5,01% -2,99% 0,54% 8,62% 0,36% -0,92% 4,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,08% 40,36% 56,86% 54,43% 57,23% 55,12% 52,60% 58,41% 54,76% 58,14%
Rörelsekapital/omsättning 35,63% 44,50% 39,11% 20,23% 19,18% 22,00% 22,76% 28,00% 26,80% 32,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,20% 20,31% 28,26% 28,88% 23,73% 30,06% 51,88% 53,46% 56,42% 54,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,02% 189,42% 237,60% 87,44% 78,98% 106,16% 128,96% 128,64% 160,76% 155,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...