Visa allt om crewlog net AB
Visa allt om crewlog net AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 507 4 049 3 441 2 775 1 822 1 509 1 336 1 361 1 202 1 045
Övrig omsättning - - - - - - 29 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 962 1 819 1 569 1 290 376 214 11 7 5 9
Resultat efter finansnetto 969 1 829 1 612 1 293 377 213 11 6 4 8
Årets resultat 564 1 068 943 1 047 221 163 11 6 4 8
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 078 1 034 743 452 187 50 64 91 94 101
Omsättningstillgångar 1 779 5 114 2 312 1 643 610 398 136 89 182 135
Tillgångar 2 856 6 148 3 055 2 095 797 449 201 180 276 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 693 1 687 1 224 1 160 333 248 85 75 68 64
Obeskattade reserver 1 121 880 425 24 76 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 32 21
Kortfristiga skulder 42 3 581 1 406 910 388 201 116 106 175 150
Skulder och eget kapital 2 856 6 148 3 055 2 095 797 449 201 180 276 236
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 76 0 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 034 915 546 531 319 244 106 80 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 375 367 307 245 137 77 54 51 43
Utdelning till aktieägare 473 558 605 880 220 135 0 0 0 0
Omsättning 2 507 4 049 3 441 2 775 1 822 1 509 1 365 1 361 1 202 1 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 254 2 025 1 721 1 388 911 755 668 681 601 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 692 629 437 401 232 171 124 103 78
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 968 1 828 1 578 1 300 389 228 29 34 34 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,08% 17,67% 24,00% 52,31% 20,74% 12,95% -1,84% 13,23% 15,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,00% 29,85% 52,86% 61,77% 47,30% 47,66% 5,47% 3,89% 1,81% 3,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,73% 45,32% 46,93% 46,63% 20,69% 14,18% 0,82% 0,51% 0,42% 0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,78% 88,57% 90,18% 89,98% 83,92% 65,47% 49,93% 53,49% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,29% 37,86% 26,33% 26,41% 12,18% 13,06% 1,50% -1,25% 0,58% -1,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,89% 38,60% 50,92% 56,26% 48,81% 55,23% 42,29% 41,67% 24,64% 27,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 235,71% 142,81% 164,44% 180,55% 157,22% 198,01% 117,24% 83,96% 104,00% 90,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...