Visa allt om OM Nätverksteknik AB
Visa allt om OM Nätverksteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 856 5 148 4 786 5 082 4 630 8 039 10 239 13 902 8 647 6 258
Övrig omsättning 14 42 - - - - - - 89 -
Rörelseresultat (EBIT) 407 1 309 471 253 -82 -162 -83 -823 2 614 1 459
Resultat efter finansnetto 250 1 147 357 253 -153 -178 -109 -828 2 660 1 696
Årets resultat 191 883 232 253 -153 -184 133 1 2 075 922
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 444 495 65 57 157 457 457 824 249
Omsättningstillgångar 1 590 2 020 1 176 730 1 035 1 562 3 215 6 146 6 415 4 963
Tillgångar 1 891 2 464 1 671 795 1 092 1 719 3 672 6 602 7 239 5 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 1 221 538 307 54 207 2 318 3 065 4 369 2 835
Obeskattade reserver 70 70 60 0 0 0 0 295 1 125 1 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 257 325 391 0 0 0 0 0 165 0
Kortfristiga skulder 923 848 683 488 1 038 1 512 1 354 3 243 1 581 1 067
Skulder och eget kapital 1 891 2 464 1 671 795 1 092 1 719 3 672 6 602 7 239 5 212
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 265 833 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 334 859 319 0 0 0 0 317 1 118 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 571 436 123 0 0 0 0 325 749 482
Utdelning till aktieägare 450 770 200 0 0 0 127 120 400 89
Omsättning 3 870 5 190 4 786 5 082 4 630 8 039 10 239 13 902 8 736 6 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 2 0 0 0 0 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 964 1 287 2 393 - - - - 6 951 2 162 1 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 504 456 281 - - - - 461 691 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 407 1 309 471 253 -82 -162 -83 -823 2 726 1 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,10% 7,56% -5,82% 9,76% -42,41% -21,49% -26,35% 60,77% 38,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,58% 53,12% 29,44% 31,82% -14,10% -9,42% -2,26% -12,21% 36,86% 32,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,58% 25,43% 10,28% 4,98% -3,33% -2,02% -0,81% -5,80% 30,85% 27,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,30% 73,89% 30,84% 7,28% 1,21% -0,25% 0,68% 6,87% 74,88% 66,09%
Rörelsekapital/omsättning 17,30% 22,77% 10,30% 4,76% -0,06% 0,62% 18,18% 20,88% 55,90% 62,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,84% 51,77% 35,00% 38,62% 4,95% 12,04% 63,13% 49,64% 71,54% 72,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,26% 238,21% 172,18% 149,59% 99,71% 103,31% 237,44% 189,52% 405,76% 465,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...