Visa allt om JH Racing AB
Visa allt om JH Racing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 5 607 5 233 5 640 5 621 5 673 6 252 6 766 7 178
Övrig omsättning - - 273 - - - 10 11 28 31
Rörelseresultat (EBIT) -8 -23 -31 17 3 276 163 215 411 617
Resultat efter finansnetto 38 246 218 97 69 256 142 212 398 616
Årets resultat 29 190 331 73 56 196 401 235 323 563
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 750 1 000 0 254 338 413 501 480 419 599
Omsättningstillgångar 752 664 2 764 4 247 4 463 4 457 4 192 4 511 4 591 4 320
Tillgångar 1 502 1 663 2 764 4 501 4 801 4 870 4 693 4 991 5 010 4 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 428 1 599 2 309 2 978 3 005 3 049 2 954 2 653 2 617 2 494
Obeskattade reserver 0 0 0 213 213 223 236 639 745 814
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 74 64 455 310 583 598 503 699 647 610
Skulder och eget kapital 1 502 1 663 2 764 4 501 4 801 4 870 4 693 4 991 5 010 4 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 430 431 432 428 432 429
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 947 846 499 433 414 560 568 572
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 383 460 491 462 472 444 486 494
Utdelning till aktieägare 167 200 900 1 000 100 100 100 100 200 200
Omsättning 0 0 5 880 5 233 5 640 5 621 5 683 6 263 6 794 7 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 869 1 744 1 880 1 874 1 891 2 084 2 255 2 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 446 439 479 448 441 478 498 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 -23 68 101 88 364 312 390 591 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 7,15% -7,22% 0,34% -0,92% -9,26% -7,60% -5,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 9,41% 3,49% 2,48% 6,43% 4,13% 5,27% 9,70% 13,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 4,64% 3,00% 2,11% 5,57% 3,42% 4,21% 7,18% 9,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 35,12% 43,34% 43,51% 47,16% 44,60% 45,28% 45,98% 45,03%
Rörelsekapital/omsättning - - 41,18% 75,23% 68,79% 68,65% 65,03% 60,97% 58,29% 51,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,07% 96,15% 83,54% 69,85% 65,86% 65,98% 66,65% 62,59% 62,94% 62,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 016,22% 1 037,50% 607,47% 1 143,23% 625,90% 575,75% 640,95% 501,29% 542,35% 536,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...