Visa allt om Kolmårdens Mekaniska AB
Visa allt om Kolmårdens Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 1 898 1 988 1 647 1 567 2 312 2 082 1 296 1 601 2 682 4 080
Övrig omsättning 140 155 156 191 76 103 74 1 10 18
Rörelseresultat (EBIT) 48 208 -170 125 791 442 100 29 693 841
Resultat efter finansnetto 21 195 -176 134 784 420 76 -25 623 727
Årets resultat 14 111 96 212 436 446 142 111 366 414
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 000 4 463 3 850 4 393 4 548 4 605 4 208 4 770 4 981 5 499
Omsättningstillgångar 1 952 1 455 1 622 1 221 997 1 262 1 036 545 973 609
Tillgångar 5 953 5 917 5 472 5 613 5 545 5 867 5 244 5 315 5 955 6 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 928 3 663 3 553 3 457 3 245 2 939 2 618 2 596 2 575 1 871
Obeskattade reserver 1 351 1 351 1 301 1 604 1 761 1 572 1 763 1 890 2 072 1 668
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 225 345 465 705 1 927
Kortfristiga skulder 1 674 902 619 552 539 1 131 518 364 603 642
Skulder och eget kapital 5 953 5 917 5 472 5 613 5 545 5 867 5 244 5 315 5 955 6 108
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 219 134 92 149 155 170 72
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 678 540 592 0 0 0 0 0 133 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 309 263 261 108 42 29 47 50 100 143
Utdelning till aktieägare 180 750 0 0 0 130 125 120 90 0
Omsättning 2 038 2 143 1 803 1 758 2 388 2 185 1 370 1 602 2 692 4 098
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 949 994 824 1 567 2 312 2 082 1 296 1 601 1 341 1 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 408 428 330 197 125 198 200 211 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 537 794 402 694 1 332 1 110 662 586 1 171 1 319
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,53% 20,70% 5,11% -32,22% 11,05% 60,65% -19,05% -40,31% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,81% 3,53% -2,98% 2,37% 14,43% 7,53% 1,91% 0,56% 11,67% 13,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,53% 10,51% -9,90% 8,49% 34,60% 21,23% 7,72% 1,87% 25,91% 20,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,73% 93,36% 95,51% 96,68% 92,95% 93,13% 87,35% 85,20% 93,89% 69,58%
Rörelsekapital/omsättning 14,65% 27,82% 60,90% 42,69% 19,81% 6,29% 39,97% 11,31% 13,80% -0,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,89% 79,72% 83,48% 82,65% 81,93% 69,84% 74,70% 74,45% 68,29% 50,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,41% 158,76% 257,67% 218,12% 182,19% 110,26% 197,10% 141,76% 147,26% 84,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...