Visa allt om Designertag Sweden AB
Visa allt om Designertag Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning - 3 357 1 219 1 207 1 836 1 957 0 0 0 0
Övrig omsättning - 117 - - - - - - 25 49
Rörelseresultat (EBIT) - -150 -755 530 455 35 -16 -24 12 5
Resultat efter finansnetto - 874 -238 7 612 1 120 2 197 10 557 10 988 4 010 3 286
Årets resultat - 493 -2 7 282 602 1 801 10 473 10 999 4 006 3 271
Balansräkningar (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 37 955 33 128 23 588 23 011 22 390 19 457 4 400 200 200
Omsättningstillgångar - 3 847 2 962 7 334 1 766 1 949 3 756 10 243 6 296 3 286
Tillgångar - 41 801 36 090 30 921 24 778 24 339 23 213 14 643 6 497 3 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 27 615 28 696 28 698 21 917 22 515 23 114 14 641 6 477 3 471
Obeskattade reserver - 710 481 748 558 267 46 0 11 8
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 10 985 5 985 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 2 492 928 1 475 2 302 1 557 54 2 9 7
Skulder och eget kapital - 41 801 36 090 30 921 24 778 24 339 23 213 14 643 6 497 3 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 *
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 444 592 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 28 23 174 407 - - 0 0
Utdelning till aktieägare - 160 600 0 500 0 2 400 2 000 2 000 0
Omsättning - 3 474 1 219 1 207 1 836 1 957 0 0 25 49
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 2 2 2 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 918 979 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 315 552 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -88 -695 590 515 95 -16 -24 12 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 175,39% 0,99% -34,26% -6,18% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 2,64% -0,62% 24,62% 4,52% 9,03% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 32,86% -18,38% 630,82% 61,06% 112,26% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 28,57% 18,70% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning - 40,36% 166,86% 485,42% -29,19% 20,03% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 67,39% 80,55% 94,59% 90,11% 93,31% 99,72% 99,99% 99,81% 99,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 49,96% 185,24% 497,22% 76,72% 125,18% 6 955,56% 512 150,00% 69 955,56% 46 942,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-08 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...