Visa allt om Walters Kaffe AB
Visa allt om Walters Kaffe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 792 2 659 2 714 2 458 3 488 113 2 089 1 785 1 549 1 523
Övrig omsättning 42 54 219 1 - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 239 165 -167 -179 -72 -263 33 81 193 209
Resultat efter finansnetto 128 120 -202 -239 -107 -269 32 31 199 211
Årets resultat 74 92 -202 -239 -107 -269 38 48 110 167
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 12 16 0 7 13 20 27 38
Omsättningstillgångar 1 323 1 017 1 168 1 128 1 351 891 422 570 587 520
Tillgångar 1 323 1 025 1 180 1 144 1 351 898 436 590 614 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 97 -648 -446 -207 -100 369 332 334 384
Obeskattade reserver 30 0 0 0 0 0 0 20 74 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 438 418 596 494 633 630 0 0 0 57
Kortfristiga skulder 684 510 1 232 1 096 925 368 66 238 207 94
Skulder och eget kapital 1 323 1 025 1 180 1 144 1 351 898 436 590 614 558
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 61 218 102 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 629 856 456 748 6 81 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 200 265 138 279 2 45 31 16 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 3 834 2 713 2 933 2 459 3 488 113 2 089 1 785 1 549 1 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 896 1 330 905 819 1 163 113 1 045 1 785 1 549 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 432 380 195 360 9 94 259 139 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 169 -163 -175 -65 -256 40 88 238 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,61% -2,03% 10,41% -29,53% 2 986,73% -94,59% 17,03% 15,24% 1,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,02% 16,49% -13,73% -15,56% -4,66% -28,84% 7,57% 13,73% 32,41% 37,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% 6,36% -5,97% -7,24% -1,81% -229,20% 1,58% 4,54% 12,85% 13,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,41% 55,25% 50,33% 37,27% 51,32% 14,16% 31,45% 44,82% 49,84% 41,56%
Rörelsekapital/omsättning 16,85% 19,07% -2,36% 1,30% 12,21% 462,83% 17,04% 18,60% 24,53% 27,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,54% 9,46% -54,92% -38,99% -15,32% -11,14% 84,63% 58,77% 63,07% 71,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,61% 74,12% 55,52% 64,96% 67,68% 78,26% 506,06% 200,84% 263,29% 515,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...