Visa allt om Slutplattan GABTO 100100 AB
Visa allt om Slutplattan GABTO 100100 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 879 1 539 1 345 1 397 1 027 1 244 1 296 1 148 898 0
Övrig omsättning - - - - - 1 - - 19 21
Rörelseresultat (EBIT) 110 342 121 47 145 275 334 306 210 -31
Resultat efter finansnetto 413 343 121 47 143 276 334 307 210 -32
Årets resultat 507 201 71 37 79 201 245 224 175 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 353 353 353 353 257 264 271 28 27
Omsättningstillgångar 1 026 737 650 776 871 711 656 332 236 56
Tillgångar 1 026 1 090 1 003 1 129 1 224 968 920 602 264 83
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 821 820 799 812 783 632 437 213 38
Obeskattade reserver 0 151 66 36 36 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 196 216 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 117 117 98 160 184 288 165 51 46
Skulder och eget kapital 1 026 1 090 1 003 1 129 1 224 968 920 602 264 83
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 401 427 - 307 300 305 301 305 0 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 296 6 5 6 3 2 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 102 68 145 228 228 232 227 223 1 7
Utdelning till aktieägare 820 400 100 50 50 50 50 50 0 0
Omsättning 879 1 539 1 345 1 397 1 027 1 245 1 296 1 148 917 21
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 879 1 539 1 345 1 397 1 027 1 244 1 296 1 148 898 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 536 454 555 544 563 556 552 13 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 110 342 121 47 152 282 341 313 217 -22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,88% 14,42% -3,72% 36,03% -17,44% -4,01% 12,89% 27,84% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,25% 31,47% 12,16% 4,25% 11,93% 28,62% 36,30% 51,00% 79,55% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 46,99% 22,29% 9,07% 3,44% 14,22% 22,27% 25,77% 26,74% 23,39% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,69% 71,80% 72,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 105,57% 40,29% 39,63% 48,53% 69,23% 42,36% 28,40% 14,55% 20,60% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,45% 86,13% 86,89% 73,26% 68,51% 80,89% 68,70% 72,59% 80,68% 45,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 046,94% 629,91% 555,56% 791,84% 544,38% 386,41% 227,78% 201,21% 462,75% 121,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...