Visa allt om Trailertrans i Mörrum AB
Visa allt om Trailertrans i Mörrum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 733 5 565 9 297 14 820 14 520 14 164 12 361 11 776 10 738 10 634
Övrig omsättning 5 - - - 65 190 141 70 - 24
Rörelseresultat (EBIT) 355 -821 -42 287 875 581 -640 -255 151 361
Resultat efter finansnetto 166 -922 -197 27 780 476 -758 -437 10 252
Årets resultat 166 -922 -197 27 780 476 -758 -437 10 252
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 790 1 905 2 649 3 485 827 790 744 915 1 190
Omsättningstillgångar 176 481 593 925 1 372 1 198 1 373 1 512 1 460 1 497
Tillgångar 548 1 271 2 498 3 574 4 857 2 024 2 163 2 257 2 375 2 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -641 -807 116 262 235 -544 -1 020 -262 175 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 187 767 1 187 2 421 327 92 339 309 595
Kortfristiga skulder 1 090 1 892 1 616 2 125 2 202 2 242 3 092 2 180 1 890 1 927
Skulder och eget kapital 548 1 271 2 498 3 574 4 857 2 024 2 163 2 257 2 375 2 687
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 90 90 90 90 80 150 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 559 825 1 425 2 154 2 025 1 807 2 340 2 208 1 960 1 913
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 497 365 680 764 639 721 740 650 610
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 738 5 565 9 297 14 820 14 585 14 354 12 502 11 846 10 738 10 658
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 3 5 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 855 1 859 1 853 1 815 1 771 1 545 1 472 1 342 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 510 411 414 421 372 388 379 346 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 421 -651 289 681 1 349 700 -608 -170 312 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,89% -40,14% -37,27% 2,07% 2,51% 14,59% 4,97% 9,67% 0,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,78% -64,59% -1,68% 8,03% 18,02% 28,71% -29,59% -11,30% 6,36% 13,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,99% -14,75% -0,45% 1,94% 6,03% 4,10% -5,18% -2,17% 1,41% 3,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,10% 88,89% 96,77% 94,82% 99,57% 95,23% 98,02% 93,85% 94,80% 93,88%
Rörelsekapital/omsättning -33,44% -25,35% -11,00% -8,10% -5,72% -7,37% -13,91% -5,67% -4,00% -4,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -116,97% -63,49% 4,64% 7,33% 4,84% -26,88% -47,16% -11,61% 7,37% 6,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,15% 25,42% 36,70% 43,53% 62,31% 53,43% 44,40% 69,36% 77,25% 77,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...