Visa allt om JW Industri AB
Visa allt om JW Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 840 7 114 11 767 12 469 12 482 13 966 13 351 15 365 21 750 16 884
Övrig omsättning - 16 - 11 31 - 19 17 - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 935 217 1 038 697 689 -113 707 2 222 854
Resultat efter finansnetto 1 540 860 42 807 388 1 426 -120 527 1 955 616
Årets resultat 1 917 607 277 221 185 1 599 18 402 970 245
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 187 7 797 9 404 9 619 9 797 10 303 5 308 5 347 5 705 6 978
Omsättningstillgångar 272 9 2 507 2 046 2 380 2 432 4 988 5 178 4 913 4 107
Tillgångar 8 459 7 806 11 911 11 665 12 177 12 736 10 296 10 525 10 618 11 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 911 3 744 3 137 3 060 2 839 3 054 1 455 1 637 1 736 1 015
Obeskattade reserver 0 923 849 1 176 1 154 1 030 635 803 845 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 369 3 991 4 549 4 844 4 713 5 241 5 328 4 905 6 870
Kortfristiga skulder 1 548 771 3 935 2 880 3 340 3 938 2 965 2 756 3 133 2 947
Skulder och eget kapital 8 459 7 806 11 911 11 665 12 177 12 736 10 296 10 525 10 618 11 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 361 133 490 719 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 65 100
Löner till övriga anställda 570 2 902 4 239 5 002 5 475 5 408 6 187 6 175 6 384 5 559
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 215 1 168 3 184 1 898 2 505 2 212 2 623 2 619 2 739 2 374
Utdelning till aktieägare 4 400 750 0 200 0 400 0 200 500 250
Omsättning 840 7 130 11 767 12 480 12 513 13 966 13 370 15 382 21 750 16 884
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 10 14 15 16 17 16 21 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 711 841 831 780 822 834 732 946 734
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 412 560 455 479 471 550 441 439 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 1 063 436 1 340 1 084 1 473 1 193 1 923 3 982 2 384
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -88,19% -39,54% -5,63% -0,10% -10,63% 4,61% -13,11% -29,36% 28,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,57% 12,08% 1,82% 8,90% 5,72% 13,66% 0,96% 7,86% 21,07% 7,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 187,02% 13,26% 1,84% 8,32% 5,58% 12,46% 0,74% 5,38% 10,29% 5,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 85,97% 84,69% 81,34% 85,86% 82,68% 88,60% 86,42% 75,38% 77,84%
Rörelsekapital/omsättning -151,90% -10,71% -12,14% -6,69% -7,69% -10,78% 15,15% 15,76% 8,18% 6,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,06% 57,19% 31,90% 33,66% 30,30% 29,94% 18,68% 21,05% 22,08% 10,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,57% 1,17% 42,11% 44,58% 37,51% 40,91% 136,56% 170,03% 131,82% 116,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...