Visa allt om Råbergs Last & Schakt AB
Visa allt om Råbergs Last & Schakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3 968 3 219 3 214 3 417 3 236 2 140 2 658 2 215 2 028 1 842
Övrig omsättning 485 288 103 36 46 257 57 70 12 163
Rörelseresultat (EBIT) 621 517 313 216 545 110 361 250 344 463
Resultat efter finansnetto 544 442 243 131 443 4 268 165 188 295
Årets resultat 422 265 266 115 190 1 5 2 2 1
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 767 5 498 3 939 3 217 3 710 3 505 3 513 3 174 3 271 3 671
Omsättningstillgångar 1 133 911 966 1 114 890 493 865 618 556 582
Tillgångar 6 900 6 409 4 905 4 331 4 600 3 998 4 378 3 791 3 827 4 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 401 979 715 449 334 144 143 139 137 135
Obeskattade reserver 1 800 1 800 1 700 1 800 1 817 1 634 1 632 1 372 1 210 1 025
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 708 2 513 1 505 1 332 1 683 1 639 1 573 1 735 1 833 2 235
Kortfristiga skulder 992 1 117 986 751 767 581 1 030 546 647 858
Skulder och eget kapital 6 900 6 409 4 905 4 331 4 600 3 998 4 378 3 791 3 827 4 254
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 434 360 254 420 380 279 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 773 843 425 331 305 143 66 45 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 300 332 362 283 225 209 172 134 148
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 453 3 507 3 317 3 453 3 282 2 397 2 715 2 285 2 040 2 005
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 968 1 610 1 607 1 709 1 618 1 070 1 329 2 215 2 028 1 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 539 589 638 492 392 388 618 459 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 385 1 207 968 781 1 093 526 707 691 794 730
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,27% 0,16% -5,94% 5,59% 51,21% -19,49% 20,00% 9,22% 10,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,00% 8,08% 6,38% 4,99% 11,85% 2,75% 8,25% 6,59% 8,99% 10,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,65% 16,09% 9,74% 6,32% 16,84% 5,14% 13,58% 11,29% 16,96% 25,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,97% 71,67% 72,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,55% -6,40% -0,62% 10,62% 3,80% -4,11% -6,21% 3,25% -4,49% -14,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,65% 37,18% 41,61% 42,78% 36,37% 33,72% 30,74% 30,34% 26,34% 20,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,10% 80,57% 96,75% 145,14% 113,30% 81,24% 82,62% 113,19% 85,94% 67,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...