Visa allt om Born Express AB
Visa allt om Born Express AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 162 42 955 42 472 51 841 54 096 58 751 51 821 58 244 57 411 46 805
Övrig omsättning 49 - 42 1 202 512 380 113 728 580 480
Rörelseresultat (EBIT) -14 1 223 -490 -677 1 380 954 361 -139 84 938
Resultat efter finansnetto -1 068 136 -1 705 -1 366 538 449 39 -848 -512 673
Årets resultat -1 068 136 -1 705 -1 366 538 449 39 -848 -512 467
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 064 4 777 6 046 5 701 8 247 8 385 8 995 11 190 10 971 9 533
Omsättningstillgångar 9 207 8 528 7 325 8 853 8 847 10 955 7 661 7 670 8 590 9 198
Tillgångar 14 271 13 305 13 370 14 554 17 094 19 340 16 656 18 860 19 561 18 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 320 -951 -1 088 617 1 982 945 495 456 456 969
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 839 3 053 2 715 2 763 3 197 2 966 2 495 2 636 1 918 0
Kortfristiga skulder 11 752 11 204 11 742 11 174 11 915 15 430 13 665 15 768 17 187 17 763
Skulder och eget kapital 14 271 13 305 13 370 14 554 17 094 19 340 16 656 18 860 19 561 18 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 472 480 480 480 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 179 15 919 16 158 20 176 17 891 17 224 15 413 18 616 19 175 14 550
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 746 5 185 5 519 6 683 5 807 5 367 4 754 6 017 6 882 5 065
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 211 42 955 42 514 53 043 54 608 59 131 51 934 58 972 57 991 47 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 52 52 66 61 54 56 65 72 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 810 826 817 785 887 1 088 925 896 797 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 413 423 420 406 446 384 405 388 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 786 2 161 404 532 2 636 1 957 2 157 1 777 1 349 2 741
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,47% 1,14% -18,07% -4,17% -7,92% 13,37% -11,03% 1,45% 22,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,03% 9,19% -3,41% -4,42% 8,08% 4,93% 2,25% -0,66% 0,47% 5,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,01% 2,85% -1,07% -1,24% 2,55% 1,62% 0,72% -0,21% 0,16% 2,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,57% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,51% -6,23% -10,40% -4,48% -5,67% -7,62% -11,59% -13,90% -14,97% -18,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -9,25% -7,15% -8,14% 4,24% 11,59% 4,89% 2,97% 2,42% 2,33% 5,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,34% 76,12% 62,38% 79,23% 74,25% 71,00% 56,06% 48,64% 49,98% 51,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...