Visa allt om Cervatum AB
Visa allt om Cervatum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 110 678 1 515 1 538 2 375 1 694 1 819 2 313 2 304
Övrig omsättning - 36 226 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 -50 -312 350 298 601 89 350 319 669
Resultat efter finansnetto -80 -49 -311 354 318 619 99 624 321 669
Årets resultat 4 1 0 299 181 330 103 331 164 356
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 550 550 550 550 450 758 772 42 27
Omsättningstillgångar 543 632 698 1 363 1 320 1 512 916 1 055 1 725 1 525
Tillgångar 1 093 1 182 1 248 1 913 1 870 1 961 1 674 1 827 1 767 1 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 868 867 1 118 1 069 1 138 1 008 1 105 924 960
Obeskattade reserver 186 271 321 636 671 605 444 493 330 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 42 59 159 131 218 223 229 514 348
Skulder och eget kapital 1 093 1 182 1 248 1 913 1 870 1 961 1 674 1 827 1 767 1 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 480 480 512 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 80 756 558 615 974 396 275 420 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 36 323 413 436 581 516 434 531 505
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 250 250 200 200 150 200
Omsättning 1 146 904 1 525 1 538 2 375 1 694 1 819 2 313 2 304
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 2 1 2 2 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 339 758 1 538 1 188 847 606 578 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 541 493 1 060 791 704 406 382 721
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 -50 -312 350 298 609 103 364 333 680
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,09% -83,78% -55,25% -1,50% -35,24% 40,20% -6,87% -21,36% 0,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,32% -4,15% -24,92% 18,45% 17,01% 31,57% 5,91% 34,26% 18,11% 43,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8 000,00% -44,55% -45,87% 23,30% 20,68% 26,06% 5,84% 34,41% 13,83% 29,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50 800,00% 536,36% 94,25% 79,47% 77,31% 54,48% 40,91% 45,41% 52,36% 51,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,05% 91,32% 89,53% 84,37% 83,61% 80,77% 79,76% 80,37% 65,74% 73,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 551,43% 1 504,76% 1 183,05% 857,23% 1 007,63% 693,58% 410,76% 460,70% 335,60% 438,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...